Checklist

  • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SkickaSkriv ut

Varningssymboler

Produkttillverkare informerar om farorna som förknippas med deras produkter med symboler på förpackningen. Symbolerna är i enlighet med CLP-förordningen (EG) 1272/2008 (om klassificering, märkning och förpackning) och de används i hela EU. Symbolerna visas med svart på vit bakgrund innanför en röd fyrkant. Målet är att samma GHS-system (Global Harmonised System) för märkning och klassificering av kemikalier i framtiden ska användas i hela världen.

Mer information om varningssymbolerna:

Tukes: Nya farosymboler

GHS01 Explosivt
Explosiva ämnen, blandningar och föremål

GHS02 Brandfarligt
Brandfarliga vätskor, gaser, aerosoler och fasta ämnen

GHS03 Oxiderande
Kemikalier som orsakar brand eller intensifierar reaktionen i andra material

GHS04 Gaser under tryck
Gaser som förvaras i tryckkärl (minst 2 bar)

GHS05 Frätande
Kemikalier som ger frätskador på hud och/eller metaller och ger allvarliga ögonskador

GHS06 Akut toxicitet
Kemikalier som ger livshotande skador vid inandning, hudkontakt eller förtäring

GHS07 Hälsofarlig
Kemikalier som orsakar irritation på ögon och hud, allergi- eller hudsymtom, irritation av luftvägarna, akut toxicitet, kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

GHS08 Hälsofarlig
Kemikalier som orsakar långvariga effekter, såsom cancer, reproduktionsskador, fertilitetsskador eller skadar det ofödda barnet. Dessa kemikalier kan också orsaka allergisymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

GHS09 Miljöfarlig
Kemikalier som är farliga för miljön

Dela denna sida

KONTAKTA OSS!

KIILTOS EXPERTER
STÅR TILL DIN TJÄNST

Vårt omfattande försäljningsnätverk besvarar
dina specifika frågor.

BYGGNATIONINDUSTRIDOTTERBOLAG UTOMLANDS

Bonsky