Kesto Kontaktlimsförtunning 7

Lösningsmedelsblandning för borttagning av limfläckar samt rengöring av verktyg och ytor som ska limmas.

Användningsområde

Kesto Kontaktlimsförtunning 7 används för förtunning av kontaktlim samt för borttagning av limfläckar och rengöring av verktyg.
Kan användas för förtunning av PU 1000 ECO primer. Primern får förtunnas max. 20 %.

Förpackningsstorlekar
Product Code
5 l T2157.005  
Förpackningsstorlekar 5 l
Product Code T2157.005
 
Densitet/specifik vikt

0,8 kg/dm³

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 24 månader.

Appliceringstemperatur

Minst +15 °C

Bruksanvisning

P.g.a. förtunningsmedlets höga avdunstningshastighet kan fukt från luften under vissa förhållanden (varm och fuktig luft) kondensera på limningsytan under torkning eftersom yttemperaturen sjunker under daggpunkten. Denna fukt kommer att hämma kontaktlimningen av ytorna när dessa pressas ihop.

Miljö och säkerhet

Produkten innehåller lättflyktiga och mycket brandfarliga lösningsmedel. Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga