Kestokol 330

Kestokol 330 är ett PVAc-baserat trälim i fuktklass D3 enligt EN 204.

Specialfunktioner

  • En-komponentslim
  • Utvecklat för varm- och högfrekvenspressar
  • Utmärkt för limning av hårda träslag

Användningsområde

Kestokol 330 är ett reaktivt PVAc-dispersionslim som lämpar sig väl för limning av massivt trä och hårda träslag i höga temperaturer. Som ett lim i fuktklass D3 kan Kestokol D 330 användas inomhus i objekt som ofta utsätts för hög fuktighet, rinnande vatten eller kondensfukt samt utomhus i objekt som inte är utsatta för väder och vind.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kestokol 330 15 kg T1420.015  
Kestokol 330 100 kg T1420.100  
Förpackningsstorlekar Kestokol 330 15 kg
Product Code T1420.015
 
Förpackningsstorlekar Kestokol 330 100 kg
Product Code T1420.100
 
pH

2,9

Färger

Vit, efter torkning transparent

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Öppentid

Se bruksanvisningen.

Viskositet

8 500 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Presstid

15 min (furu, träets fukthalt 12 %, temperatur 20 °C, 50 % RF)

Appliceringsmängd för lim

120–150 g/m²

Fukthalt i trä

6–15 %

Lägsta filmbildningstemperatur

+9 °C

Bruksanvisning

Kontrollera inpassningen av fogarna. Applicera limmet jämnt på en sida. Montera och pressa ihop delarna så att hela fogen utsätts för ett jämnt tryck. Fogen kan pressas i kall-, varm- eller högfrekvenspress. Limningen uppnår sin slutliga hållfasthet och vattenbeständighet inom 7 dagar.

Med vissa träslag kan limmets surhet orsaka missfärgning av limfogen. Limfogen kan även missfärgas om den kommer i kontakt med järn.

Åtgången påverkar limmets öppentid enligt följande (furu, träets fukthalt 12 %, 23 °C, 50 % RF):

  Åtgång (g/m²) Öppentid (minuter)
 120 4
 150 10
Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialEN 204 D3 vattenbeständighets klassificering WATT 91 EN 14257 värmebeständighets klassificeringNyckelflagga