Kestokol D 303

Kestokol D 303 är ett PVAc-baserat trälim i fuktklass D3 enligt EN 204.

Specialfunktioner

  • En-komponentslim
  • Förvaringstid 12 månader
  • För värmebehandlat trä

Användningsområde

Kestokol D 303 är ett reaktivt PVAc-dispersionslim som är lämpligt för limning av massivträ, parkett, badrumsinredningar, laminat och värmebehandlat trä samt för monteringslimning. Som ett lim i fuktklass D3 kan Kestokol D 303 användas inomhus i objekt som ofta utsätts för hög fuktighet, rinnande vatten eller kondensfukt samt utomhus i objekt som inte är utsatta för väder och vind.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kestokol D 303 15 kg T1508.015  
Kestokol D 303 100 kg T1508.100  
Förpackningsstorlekar Kestokol D 303 15 kg
Product Code T1508.015
 
Förpackningsstorlekar Kestokol D 303 100 kg
Product Code T1508.100
 
pH

2,7

Färger

Vit, efter torkning transparent

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Öppentid

Se bruksanvisningen.

Viskositet

7 500 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Presstid

15 min (furu, träets fukthalt 12 %, temperatur 20 °C, 50 % RF)

Appliceringsmängd för lim

120–180 g/m²

Fukthalt i trä

6–15 %

Lägsta filmbildningstemperatur

+4 °C

Bruksanvisning

Kontrollera inpassningen av fogarna. Applicera limmet jämnt på en sida. Montera och pressa ihop delarna så att hela fogen utsätts för ett jämnt tryck. Fogen kan pressas i kall-, varm- eller högfrekvenspress. Limningen uppnår sin slutliga hållfasthet och vattenbeständighet inom 7 dagar.

Med vissa träslag kan limmets surhet orsaka missfärgning av limfogen. Limfogen kan även missfärgas om den kommer i kontakt med järn.

Åtgången påverkar limmets öppentid enligt följande (furu, träets fukthalt 12 %, 23 °C, 50 % RF):

 Åtgång (g/m²) Öppentid (minuter)
 120
 1507
 1809
Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialEN 204 D3 vattenbeständighets klassificering Nyckelflagga