Kestokol D 313/UV

Kestokol D313/UV är ett PVAc-baserat trälim i fuktklass D3 enligt EN 204.

Specialfunktioner

  • En-komponentslim
  • Förvaringstid 5 månader
  • Helt transparent och luktfri även på kärnvirke av furu
  • Innehåller en indikationssubstans som syns i UV-ljus 

Användningsområde

Kestokol D 313/UV är ett reaktivt PVAc-dispersionslim som ger en helt transparent och luktfri limfog på alla träslag och som lämpar sig väl för limning av massivträ, badrumsinredningar och laminat samt för fingerskarvning. Som ett lim i fuktklass D3 kan Kestokol D 313/UV användas inomhus i objekt som ofta utsätts för hög fuktighet, rinnande vatten eller kondensfukt samt utomhus i objekt som inte utsätts för väder och vind.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kestokol D 313/UV 15 kg T2313.015  
Kestokol D 313/UV 100 kg T2313.100  
Förpackningsstorlekar Kestokol D 313/UV 15 kg
Product Code T2313.015
 
Förpackningsstorlekar Kestokol D 313/UV 100 kg
Product Code T2313.100
 
pH

5,0

Färger

Vit, efter torkning transparent lyser i UV-ljus (100–390 nm).

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 5 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Öppentid

Se bruksanvisningen.

Viskositet

5 500 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Presstid

15 min (furu, träets fukthalt 12 %, temperatur 23 °C, 50 % RF)

Appliceringsmängd för lim

120–150 g/m²

Fukthalt i trä

6–15 %

Lägsta filmbildningstemperatur

+4 °C

Bruksanvisning

Kontrollera inpassningen av fogarna. Applicera limmet jämnt på en sida. Montera och pressa ihop delarna så att hela fogen utsätts för ett jämnt tryck. Fogen kan pressas i kall-, varm- eller högfrekvenspress. Limningen uppnår sin slutliga hållfasthet och vattenbeständighet inom 7 dagar.

Åtgången påverkar limmets öppentid enligt följande (furu, träets fukthalt 12 %, 23 °C, 50 % RF):

  Åtgång (g/m²) Öppentid (minuter)
 120 4
 150 7
Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialEN 204 D3 vattenbeständighets klassificering Nyckelflagga