Kestokol D 350

Kestokol D 350 är ett PVAc-baserat trälim i fuktklass D3 enligt EN 204.

Specialfunktioner

  • En-komponentslim
  • Förvaringstid 6 månader
  • Visköst

Användningsområde

Kestokol D 350 är ett reaktivt PVAc-dispersionslim som lämpar sig väl för alla slags användningar inom träindustrin. Som ett lim i fuktklass D3 kan Kestokol D 350 användas inomhus och utomhus i objekt som ständigt och kortvarigt kommer i kontakt med vatten.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kestokol D 350 15 kg T2533.015  
Förpackningsstorlekar Kestokol D 350 15 kg
Product Code T2533.015
 
pH

2,7

Färger

beige

Densitet/specifik vikt

1,17 kg/dm

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1°C, 6 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Öppentid

Se bruksanvisningen.

Viskositet

13 000 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Presstid

18 min (furu, träets fukthalt 12 %, temperatur 20 °C, 65 % RF)

Appliceringsmängd för lim

80–150 g/m²

Fukthalt i trä

6–15 %

Lägsta filmbildningstemperatur

+3 °C

Bruksanvisning

Kontrollera inpassningen av fogarna. Applicera limmet jämnt på en sida. Montera och pressa ihop delarna så att hela fogen utsätts för ett jämnt tryck. Fogen kan pressas i kall-, varm- eller högfrekvenspress. Limningen uppnår sin slutliga hållfasthet och vattenbeständighet inom 7 dagar.

Med vissa träslag kan limmets surhet orsaka missfärgning av limfogen. Limfogen kan även missfärgas om den kommer i kontakt med järn.

Åtgången påverkar limmets öppentid enligt följande (furu, träets fukthalt 12 %, 20 °C, 50 % RF):

 Åtgång (g/m²) Öppentid (minuter)
 80 6
 100 7
 120 7
 150 14
Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialEN 204 D3 vattenbeständighets klassificering Nyckelflagga