M1 emissionsklass för byggnadsmaterialEN 204 D4 vattenbeständighets klassificering WATT 91 EN 14257 värmebeständighets klassificeringNyckelflagga

Kestokol D 400

Användningsområde

Kestokol D 400 + Härdare F är ett reaktivt PVAc-dispersionslim som är ett optimalt universallim för snickeriindustrin. Som ett lim i fuktklass D4 kan Kestokol D 400 användas utomhus i objekt som utsätts för väder och vind förutsatt att man använder lämplig ytbehandling eller inomhus i objekt som ofta och långvarigt utsätts för rinnande vatten eller kondensfukt.

pH

2,7

Färger

Vit, efter torkning transparent

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Öppentid

Se bruksanvisningen.

Blandningsförhållande

100: 5 (100 viktdelar Kestokol D 400 och 5 viktdelar Kestokol Härdare F)

Presstid

20 min (furu, träets fukthalt 12 %, temperatur 20 °C, 50 % RF)

Blandningens färg

vit

Blandningsviskositet

5 000 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Appliceringsmängd för lim

150–250 g/m²

Värmebeständighet, torr

EN 14257 (Watt 91): 7,0 N/mm²

Fukthalt i trä

6–15 %

Lägsta filmbildningstemperatur

+6 °C

Bruksanvisning

Kestokol D 400 och Härdare F ska blandas ordentligt. Vi rekommenderar en propelleromrörare.

Kontrollera inpassningen av fogarna. Applicera limmet jämnt på en sida. Montera och pressa ihop delarna så att hela fogen utsätts för ett jämnt tryck. Fogen kan pressas i kall-, varm- eller högfrekvenspress. Limningen uppnår sin slutliga hållfasthet och vattenbeständighet inom 7 dagar.

Med vissa träslag kan limmets surhet orsaka missfärgning av limfogen. Limfogen kan även missfärgas om den kommer i kontakt med järn.

Åtgången påverkar limmets öppentid enligt följande (furu, träets fukthalt 12 %, 20 °C, 50 % RF):

 Åtgång (g/m²) Öppentid (minuter)
 150 7
 180 11
 220 17
 250 19
Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialEN 204 D4 vattenbeständighets klassificering WATT 91 EN 14257 värmebeständighets klassificeringNyckelflagga