Kestokol D 4400

Kestokol D 4400 är ett PVAc-lim i fuktklass D4 enligt EN 204 för lamellimning och fingerskarvning av icke-bärande fönster och ytterdörrar.

Specialfunktioner

  • Utomhus i skyddade objekt
  • En-komponentslim
  • Förvaringstid 12 månader

Användningsområde

Kestokol D 4400 är ett reaktivt PVAc-dispersionslim som lämpar sig väl för alla slags användningar inom snickeriindustrin. Som ett lim i fuktklass D4 kan Kestokol D 4400 användas utomhus i objekt som utsätts för väder och vind förutsatt att man använder lämplig ytbehandling eller inomhus i objekt som ofta och långvarigt utsätts för rinnande vatten eller kondensfukt.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kestokol D 4400 IBC cont T3711.994  
Kestokol D 4400 15 kg T3711.015  
Kestokol D 4400 100 kg T3711.100  
Förpackningsstorlekar Kestokol D 4400 IBC cont
Product Code T3711.994
 
Förpackningsstorlekar Kestokol D 4400 15 kg
Product Code T3711.015
 
Förpackningsstorlekar Kestokol D 4400 100 kg
Product Code T3711.100
 
pH

2,7

Färger

Vit, efter torkning transparent

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Öppentid

Se bruksanvisningen.

Viskositet

3 400 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Presstid

20 min (furu, träets fukthalt 12 %, temperatur 20 °C, 50 % RF)

Appliceringsmängd för lim

150–250 g/m²

Värmebeständighet, torr

EN 14257 (Watt 91): 8,0 N/mm2

Fukthalt i trä

7–15 %

Lägsta filmbildningstemperatur

+9 °C

Bruksanvisning

Kontrollera inpassningen av fogarna. Applicera limmet jämnt på en sida. Montera och pressa ihop delarna så att hela fogen utsätts för ett jämnt tryck. Fogen kan pressas i kall-, varm- eller högfrekvenspress. Limningen uppnår sin slutliga hållfasthet och vattenbeständighet inom 7 dagar.

Med vissa träslag kan limmets surhet orsaka missfärgning av limfogen. Limfogen kan även missfärgas om den kommer i kontakt med järn.

Åtgången påverkar limmets öppentid enligt följande (furu, träets fukthalt 12 %, 20 °C, 50 % RF):

 Åtgång (g/m²) Öppentid (minuter)
 150 6
 180 9
 220 13
 250 16
  
Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialEN 204 D4 vattenbeständighets klassificering WATT 91 EN 14257 värmebeständighets klassificeringBastaNyckelflagga