Kestokol D 4440

Kestokol D 4440 är ett PVAc-lim i fuktklass D4 enligt EN 204 för lamellimning och fingerskarvning av icke-bärande fönster och ytterdörrar.

Specialfunktioner

  • Utomhus i skyddade objekt
  • En-komponentslim
  • Förvaringstid 12 månader

Användningsområde

Kestokol D 4440 är ett reaktivt PVAc-dispersionslim som lämpar sig väl för alla slags användningar inom träindustrin. Som ett lim i fuktklass D4 kan Kestokol D 4440 användas utomhus i objekt som utsätts för väder och vind förutsatt att man använder lämplig ytbehandling eller inomhus i objekt som ofta och långvarigt utsätts för rinnande vatten eller kondensfukt.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kestokol D 4440 Schütz cont T3995.996  
Kestokol D 4440 15 kg T3995.015  
Förpackningsstorlekar Kestokol D 4440 Schütz cont
Product Code T3995.996
 
Förpackningsstorlekar Kestokol D 4440 15 kg
Product Code T3995.015
 
pH

2,7

Färger

Vit, efter torkning transparent

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Öppentid

Se bruksanvisningen.

Viskositet

2 500 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Presstid

20 min (furu, träets fukthalt 12 %, temperatur 20 °C, 50 % RF)

Typ/bindemedel

PVAc-dispersion

Appliceringsmängd för lim

150–250 g/m²

Fukthalt i trä

6–15 %

Lägsta filmbildningstemperatur

+12 °C

Bruksanvisning

Kontrollera inpassningen av fogarna. Applicera limmet jämnt på en sida. Montera och pressa ihop delarna så att hela fogen utsätts för ett jämnt tryck. Fogen kan pressas i kall-, varm- eller högfrekvenspress. Limningen uppnår sin slutliga hållfasthet och vattenbeständighet inom 7 dagar.

Med vissa träslag kan limmets surhet orsaka missfärgning av limfogen. Limfogen kan även missfärgas om den kommer i kontakt med järn.

Åtgången påverkar limmets öppentid enligt följande (furu, träets fukthalt 12 %, 20 °C, 50 % RF):

 Åtgång (g/m²) Öppentid (minuter)
 150 10
 180 11
 220 12
 250 13
Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialEN 204 D4 vattenbeständighets klassificering WATT 91 EN 14257 värmebeständighets klassificeringNyckelflagga