Kestopress 4100

Användningsområde

Kestopress 4100 är ett reaktivt PVAc-dispersionslim som lämpar sig väl för limning av massivträ, träskivor, badrumsinredningar och laminat samt för monteringslimning. Som ett lim i fuktklass D3 kan Kestopress 4100 användas inomhus i objekt som ofta utsätts för hög fuktighet, rinnande vatten eller kondensfukt samt utomhus i objekt som inte utsätts för väder och vind.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kestopress 4100 Schütz cont T1631.996  
Kestopress 4100 100 kg T1631.100  
Förpackningsstorlekar Kestopress 4100 Schütz cont
Product Code T1631.996
 
Förpackningsstorlekar Kestopress 4100 100 kg
Product Code T1631.100
 
pH

2,9

Färger

Vit, efter torkning transparent

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Öppentid

Se bruksanvisningen.

Viskositet

7 000 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Presstid

18 min (furu, träets fukthalt 12 %, temperatur 20 °C, 50 % RF)

Appliceringsmängd för lim

120–150 g/m²

Fukthalt i trä

6–15 %

Lägsta filmbildningstemperatur

+ 9°C

Bruksanvisning

Kontrollera inpassningen av fogarna. Applicera limmet jämnt på en sida. Montera och pressa ihop delarna så att hela fogen utsätts för ett jämnt tryck. Fogen kan pressas i kall-, varm- eller högfrekvenspress. Limningen uppnår sin slutliga hållfasthet och vattenbeständighet inom 7 dagar.

Med vissa träslag kan limmets surhet orsaka missfärgning av limfogen. Limfogen kan även missfärgas om den kommer i kontakt med järn.

Åtgången påverkar limmets öppentid enligt följande (furu, träets fukthalt 12 %, 23 °C, 50 % RF):

  Åtgång (g/m²) Öppentid (minuter)
 120 5
 150 13
Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialByggvaruNyckelflagga