Kiilto 60 Snabbgolvbruk 10–200 mm

Cementbaserat, snabbhärdande och torkande golvbruk för gjutning, ifyllning och fallbyggnation inomhus. Ca 11 liter färdig massa/säck. Lågalkaliskt,

Specialfunktioner

  • för gjutning, ifyllnad, fallbyggnation, värmegolv
  • gångbar ca 2 timmar
  • beläggningsbar från 16 timmar
  • åtgång 1,9 kg/m²/mm
  • ca 11 l färdig massa / säck

Användningsområde

Specialcementbaserat, snabbhärdande och -torkande golvbruk för gjutning, ifyllnad och fallbyggnation i skikt på 10–200 mm inomhus. En yta som glättats noggrant kan behandlas med tätskikt. För efterbearbetning av golvytan före beläggning av ytskikt rekommenderar vi Kiilto avjämningsmassor. Betongunderlaget måste uppfylla nationella standarder.

1. Fasta konstruktioner/betongunderlag: Underlaget ska vara rent, stabilt och fast. Avlägsna cementhud, färgfläckar, limrester och andra föroreningar och dammsug golvet noggrant. Vidhäftningen mellan betonggolvet och Kiilto 60 säkerställs genom att borsta en häftbrygga på golvet innan applicering av golvbruk. Häftbryggan består av en blandning av Kiilto 60 (20 kg), Kiilto Fixbinder (1 liter) och vatten (1,5 liter). Kiilto 60 gnids in den färska häftbryggan. Vid behov kan Kiilto Armeringsnät eller Kiilto Armeringsmatta användas.

2. Flytande konstruktioner/svaga betongunderlag och olika byggnadsskivor:
Gjutningen skiljs från undergolvet med t.ex. Geotextil eller byggnadsplast. Gjutningen avskiljs från väggar och genomföringar med separerande kantband/elastisk fogmassa. Tjockleken på gjutningen ska vara minst 50 mm tjock armerad konstruktion (t.ex. # 150 Ø 5). Vid golvvärme ska kablar/rör fixeras i betongarmeringen.

Åtgång

1 mm lager/m² torr, fast massa väger ca 1,9 kg (ca 11 liter golvbruk/säck).

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
20 kg 6411512022208
Förpackningsstorlekar 20 kg
EAN-kod 6411512022208
 
pH

< 11 (lågalkalisk)

Förvaring

Oöppnad förpackning i torrt utrymme 12 månader

Beläggningsbar

ca 16 timmar

Åtgång

1 mm lager/m² torr, fast massa väger ca 1,9 kg (ca 11 liter golvbruk/säck).

Gångbar

1-2 timmar

Krympning

< 0,5 ‰ ( 23º C, 50 % RF )

Skikttjocklek

10–200 mm

Brandklass

A2fl-s1

Blandningsförhållande

1,6–1,8 l vatten / 20 kg säck

Bearbetningstid

ca 30 minuter

Ytdraghållfasthet

> 1 MPa, EN 13813

Förpackningsstorlekar

Säck på 20 kg

Böjhållfasthet

F5 (> 5 MPa), EN 13813

Max. kornstorlek

ca 3 mm

Typ/bindemedel

Harts-cement-kvartssandsbaserat pulver

Fuktighet i underlaget

Betong < 95 % RF

Tryckhållfasthet

C30 (> 30 MPa), EN 13813

Appliceringstemperatur

Optimalt +18-20 °C, minimum +10 °C

Klassificeringar och certifikat

CT-C30-F5 ( EN13813), M1

Bruksanvisning

Strö långsamt ner Kiilto 60-pulvret i kallt (+10–20 °C), rent vatten och blanda med en maskinvisp tills en slät och jämn massa bildats. Låt massan mogna i ca 2 minuter och rör om innan applicering. Blandning kan även ske med en betongblandare (blandningstid ca 5 minuter). Applicera Kiilto 60 i ett jämnt skikt med en rätskiva eller en bred stålspackel. Ytan glättas med en stålspackel. Gjutningen måste vara torr före avjämning med golvspackel. Påskynda inte torkningen av golvbruken med t.ex. värme eller ventilation eftersom för snabb torkning kan orsaka hårfina sprickor. Om temperaturen i rummet är onormalt hög eller den relativa luftfuktigheten mycket låg eller om solen lyser direkt på den spacklade ytan bör golvet täckas med en skyddsplast så fort man kan gå på det. Golv ska beläggas relativt snabbt efter härdning och torkning. Detta förebygger övertorkning av ytan samt sprickbildningar och bomställen. Om golvet inte ska beläggas förrän 2 veckor från gjutningen bör det behandlas med Kiilto Care efterbehandlingsmedel eller täckas med plast senast dagen efter avjämningen.

Tätskikt/ytbeläggning kan installeras från 16 timmar efter applicering av golvbruket, Keramix tätskikt efter endast 4 timmar vid optimalt torkförhållanden (20 °C, 50 % RF). Golvbruket uppnår snabbt god ytstyrka och binder kemikaliskt den vattenmängd som anges i anvisningarna. Hög fukthalt i underlaget och dåliga torkförhållanden kommer att fördröja härdningsprocessen. Med tanke på golvbeläggning och underlagets fukthalt ska RYL-bestämmelserna och ytbeläggningstillverkarens anvisningar följas. Vid bedömning av underlagets beläggningsbarhet ska hela konstruktionen beaktas.

Vid större ytor ska behovet av rörelsefogar beaktas. Rekommenderas inte för golv som ska målas. Rekommenderas inte för underlag där parkett ska limmas. I utrymmen där tätskikt används, t.ex. badrum, ska golvbruket appliceras under tätskiktet. Lämpar sig inte för områden som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler).

OBS! Överskrider man rekommenderade mängd vatten kommer torkningsprocessen fördröjas och hållfastheten blir sämre. Detta kan orsaka sprickbildning.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialCE märkningLEEDBasta Svanen märkningNyckelflagga