Kiilto 70 Golvbruk 5–100 mm

Cementbaserat, golvbruk med hög hållfasthet för gjutning och ifyllning av golv och fallbyggnation inom- och utomhus. Enkel att applicera. Ca 11 liter färdig massa/säck. Lågalkaliskt.

Specialfunktioner

  • för gjutning, ifyllning, fallbyggnation, värmegolv 
  • lämpligt även för utomhusbruk
  • gångbar ca 2 timmar
  • beläggningsbar 1–3 dygn/50 mm, 5 dygn/ 100 mm
  • åtgång 1,9 kg/m²
  • ca 11 liter färdig massa / säck

Användningsområde

Special cementbaserat, snabbhärdande och -torkande golvbruk för gjutning, ifyllnad och fallbyggnation i skikt på 5–100 mm inomhus. Lämpligt för inom- och utomhusbruk. En yta som putsats noggrant kan behandlas med tätskikt. För efterbearbetning av golvytan före golvbeläggning rekommenderar vi Kiilto golvavjämningsmassor vid behov. Betongunderlaget måste uppfylla de nationella standarden.

1. Fasta konstruktioner/betongunderlag eller byggnadsskivor: Underlaget ska vara rent, stabilt och fast. Avlägsna cementhud, färgfläckar, limrester och andra föroreningar och dammsug golvet noggrant.
Betonggolv förbehandlas med utspädd Kiilto Start Primer (10-20% primer/80-90% vatten) före applicering av Kiilto 70. Till byggnadsskivor används outspädd Kiilto Start Primer. Vid utomhusappliceringar och vid ej absorberande underlag primas underlaget med Kiilto Fix Primer eller gör en häftbrygga med t.ex. Kiilto Flexfix, cementbaserad fästmassa med en tandad spackel. I markkonstruktioner måste tillskjutande markfukt förhindras.
Vid gjutningar i fasta konstruktioner rekommenderar vi att du använder den maximala mängden vatten (2,8 l/20 kg) för ordentlig vidhäftning mellan golvbruket och underlaget.
Golvvärme kan installeras direkt på den primade ytan (Kiilto Start Primer) av betong eller gipsskiva. Värmerör/kablar fixeras i undergolvet med t.ex. smältlim eller monteringsklämmor. Om du använder värmematta av glasfiber t.ex. vid renovering, använd mer flytande Kiilto Floor Heat DF för golvvärme.

2. Flytande konstruktioner/svaga betongunderlag:
Gjutningen avskiljs från väggar och genomföringar med separerande kantband/elastisk fogmassa. Tjockleken på gjutningen ska vara minst 50 mm tjock armerad konstruktion (t.ex. # 150 Ø 5). Vid golvvärme ska värmekablar/-rör fixeras i betongarmeringen.

Åtgång

1 mm lager/m² färdig massa väger ca 1,9 kg (ca 11 liter massa/säck).

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
20 kg 6411512327204
Förpackningsstorlekar 20 kg
EAN-kod 6411512327204
 
pH

< 11 (lågalkalisk)

Förvaring

Oöppnad förpackning i torrt utrymme 1 år.

Beläggningsbar

1–3 dygn/50 mm; 5 dygn/100 mm

Åtgång

1 mm lager/m² färdig massa väger ca 1,9 kg (ca 11 liter massa/säck).

Gångbar

ca 2 timmar

Krympning

Krympning < 0,3 ‰ ( 23 °C, 50 % RF )

Skikttjocklek

5–100 mm

Brandklass

A2fl-s1

Blandningsförhållande

2,5–2,8 l vatten/20 kg säck

Bearbetningstid

ca 30 min

Ytdraghållfasthet

> 1,0 MPa, EN 13813

Förpackningsstorlekar

Säck på 20 kg

Böjhållfasthet

F7 (> 7 MPa), EN 13813

Max. kornstorlek

ca 3 mm

Typ/bindemedel

Harts-cement-kvartssandsbaserat pulver

Fuktighet i underlaget

Betong < 95 % RF

Appliceringstemperatur

Optimalt +18–20 °C, minimum +10 °C

Klassificeringar och certifikat

CT-C35-F7 (EN13813), M1

Bruksanvisning

Strö långsamt ner Kiilto 70-pulvret i kallt (+10–20 °C), rent vatten och blanda med en maskinvisp tills en slät och jämn massa bildats. Låt massan mogna i ca 2 minuter och rör om innan applicering. Blandning kan även ske med en betongblandare (blandningstid ca 3–5 minuter). Applicera Kiilto 70 i ett jämnt skikt med en rätskiva eller en bred stålspackel. Ytan kan glättas nästan omedelbart efter appliceringen. Gjutningen måste vara torr före avjämning med golvspackel. Påskynda inte torkningen av golvbruket med t.ex. värme eller ventilation eftersom för snabb torkning kan orsaka hårfina sprickor. Om temperaturen i rummet är onormalt hög eller den relativa luftfuktigheten mycket låg eller om solen lyser direkt på den spacklade ytan bör golvet täckas med en skyddsplast så fort man kan gå på det. Golv ska beläggas relativt snabbt efter härdning och torkning. Detta förebygger övertorkning av ytan samt sprickbildningar och bomställen. Om golvet inte ska beläggas med ytskikt inom 14 dagar från avjämningen måste ytan behandlas med Kiilto Care efterbehandlingsmedel eller täckas med plast senast dagen efter gjutningen.

Tätskikt/ ytbeläggning kan installeras 1–3 dagar efter applicering av golvbruket om skiktet är tunnare än 50 mm. Om skiktet är 100 mm kan det beläggas efter 5 dagar vid optimalt torkförhållanden (20 °C, 50 % RF). Golvbruket uppnår snabbt god ytstyrka och binder kemikaliskt den vattenmängd som anges i anvisningarna. Hög fukthalt i underlaget och dåliga torkförhållanden kommer att fördröja härdningsprocessen. Med tanke på golvbeläggning och underlagets fukthalt ska RYL-bestämmelserna och ytbeläggningstillverkarens anvisningar följas. Vid bedömning av underlagets beläggningsbarhet ska hänsyn tas till hela konstruktionen.

Vid större ytor ska behovet av rörelsefogar tas hänsyn till. Rekommenderas inte för golv som ska målas. Rekommenderas inte för underlag där parkett ska limmas. I utrymmen där tätskikt används, t.ex. badrum, ska golvbruket appliceras under tätskiktet. Lämpar sig inte för områden som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler). OBS! Användning av för mycket vatten än vad vi anger kommer att fördröja torkningsprocessen och försvaga betongen. Det kan också orsaka separation och sprickbildning.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialCE märkningLEEDBasta Svanen märkningNyckelflagga