Kiilto Fireproof P2

Kiilto Fireproof P2 är ett flamskyddsmedel för papper och kartong. Brandklass E (i enlighet med SFS-EN ISO 11925-2) kan uppnås på wellpapp med en appliceringsmängd på 10g/m² .

Specialfunktioner

  • Påverkar inte egenskaperna på papper och kartong
  • Miljövänligt
  • Luktfri slutprodukt
  • Slutprodukten är återvinningsbar
.

Användningsområde

Kiilto Fireproof P2 är ett flamskyddsmedel för papper och wellpapp, lämpligt för både spray- och valsapplicering (flexografisk press, gravyrtryck). Noterbart är att produktens brandsäkerhet förbättras även vid en appliceringshastighet av 10% per slutproduktens vikt. Torrhalt 27%.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kiilto Fireproof P2 5 kg/5 l T2392.005  
Kiilto Fireproof P2 20 kg/20 l T2392.020  
Förpackningsstorlekar Kiilto Fireproof P2 5 kg/5 l
Product Code T2392.005
 
Förpackningsstorlekar Kiilto Fireproof P2 20 kg/20 l
Product Code T2392.020
 
pH

13

Färger

ljusgrå

Densitet/specifik vikt

1.15–1.20g/m²

Förvaring

6 månader

Viskositet

Din 4: 19 sek

Konsistens

Vätska med låg viskositet

Frostbeständighet

Skyddas mot frost.

Typ/bindemedel

Flamskyddsmedel för papper och wellpapp.

Bruksanvisning

Produkten används som den är. Produkten används som tryckfärg. Använd vatten för rengöring av maskindelar och vid behov, för utspädning av Fireproof P2.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga