Kiilto Flex Parkettlim

En-komponents parkettlim utan vatten avsett för limning av stav-, lamell- och brädparkett.

Specialfunktioner

  • mycket elastiskt speciallim för limning av stav-, lamell- och brädparkett
  • vattenfritt

Användningsområde

Kiilto Flex är ett lågemitterande lim i emissionsklass M1 för flexibel limning av parkett. Notera att stavparkett ska limmas direkt på betong, då ett skivunderlag inte är lämpligt på grund av t.ex. golvvärme.

Åtgång

ca 2 m²/l

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
10 l / 16 kg 6411511645101
Förpackningsstorlekar 10 l / 16 kg
EAN-kod 6411511645101
 
Densitet/specifik vikt

ca 1,55 kg/l

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 6 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Åtgång

ca 2 m²/l

Öppentid

ca 30 min (+20 °C, 50 % RF)

Konsistens

Pasta

Förpackningsstorlekar

10 l

Typ/bindemedel

Silylmodifierad polymer (SMP)

Fuktighet i underlaget

Betong: max. 3,0 vikt-% eller 85 % RF
Trä: 8–12 %

Arbetsförhållanden

Iaktta både nationella rekommendationer och parkettillverkarens egna anvisningar om förhållanden under montering och användning.

Appliceringstemperatur

+18–25 °C

Bruksanvisning

Lämpliga underlag är stålslipad och oslipad betong (ytdraghållfasthet 2,0 N/mm²), skivor och trägolv. Underlaget ska vara torrt, fast, jämnt och fritt från damm samt andra material som kan försämra vidhäftningen. Vid behov, avjämna mosaikparkettunderlaget med lämplig golvavjämningsmassa från Kiilto (t.ex. Fiberflex DF). Lämpligt underlag för parkettstavarna är 9 mm tjock plywood eller motsvarande. Följ alltid parkettillverkarens anvisningar och nationella krav vid monteringen. Elastiskt lim minskar belastningen av underlaget på grund av fuktrörelser, men tillåter dimensionsvariationer och formförändringar.

Montering ska ske vid normal rumstemperatur och luftfuktighet. Låt parketten och limmet acklimatiseras till normal rumstemperatur och luftfuktighet före montering. Applicera ett jämnt skikt lim med en tandad limspridare på så stor yta som man hinner limma parkett på under ca 30 minuters tid. Tryck fast parketten ordentligt i underlaget. Kontrollera att parkettens hela baksida är täckt med lim. Parketten ska inte spontlimmas. Lämna ett avstånd på 10–15 mm mellan parketten och fasta konstruktioner, t.ex. vägg. Beroende på arbetsförhållandena, vänta 24–48 timmar efter limning innan golvet slipas och lackas. Färska limfläckar kan tas bort med lacknafta. Härdat lim kan endast tas bort mekaniskt.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialLEEDBastaSundahusNyckelflagga