Kiilto Flexsilan Parkettlim

En-komponents parkettlim, som är optimalt för halvelastisk limning av stav-, lamell- och brädparkett. Innehåller inget vatten.

Specialfunktioner

  • speciallim för montering av stavparkett
  • innehåller inget vatten, SMP-baserat

Användningsområde

FlexSilan är ett elastiskt en-komponentslim för montering av parkettgolv. Lämplig även för golv med golvvärme. Hårt och elastiskt enligt ISO 17178. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Åtgång

ca 1,7 m²/l, ca 1,0 kg/m²

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
10 l / 16,5 kg 6411513425107
Förpackningsstorlekar 10 l / 16,5 kg
EAN-kod 6411513425107
 
Densitet/specifik vikt

ca 1,65 kg/l

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 9 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning. En öppnad förpackning måste användas inom 2–3 dagar.

Åtgång

ca 1,7 m²/l, ca 1,0 kg/m²

Öppentid

ca 30 min (+20 °C, 50 % RF)

Konsistens

Enkelt att sprida

Förpackningsstorlekar

10 l

Frostbeständighet

Fryser

Typ/bindemedel

Silylmodifierad polymer (SMP)

Fuktighet i underlaget

Betong: max. 3,0 vikt-% eller 85 % RF
Trä: 8–12 %

Arbetsförhållanden

Iaktta både nationella krav och parkettillverkarens egna anvisningar om arbetsförhållanden under montering och användning.

Appliceringstemperatur

+18–25 °C

Bruksanvisning

Lämpliga underlag är stålslipad betong, skivor och trägolv. Underlaget ska vara torrt, fast, jämnt och fritt från damm samt andra material som kan försämra vidhäftningen. Ta bort cementhud t.ex. genom att slipa och dammsug ordentligt före limningen. Betongunderlaget kan vid behov avjämnas med lämplig Kiilto avjämningsmassa. Ytdraghållfastheten i betongen och avjämningsmassan ska vara minst 2,0 N/mm². Vid limning på skiva rekommenderar vi att man använder minst 9 mm tjocka plywoodskivor eller motsvarande. Följ även parkettillverkarens anvisningar och nationella krav (i Finland SisäRYL 2013). Elastiskt lim minskar belastningen av underlaget på grund av fuktrörelser, men tillåter dimensionsvariationer.

Utför arbetet vid normal rumstemperatur och luftfuktighet. Låt parketten och limmet acklimatiseras till normal rumstemperatur och luftfuktighet. Applicera ett jämnt skikt lim med en tandad limspridare på så stor yta som man hinner montera parkett på under ca 30 minuters tid. Tryck fast parketten ordentligt i underlaget. Kontrollera att parkettens baksida är helt täckt med lim. Parketten ska inte spontlimmas. Lämna en rörelsemarginal på 10–15 mm mot fasta konstruktioner, t.ex. väggen och parketten. Vi rekommenderar slipning och lackning tidigast 24–48 timmar efter montering, beroende på rådande arbetsförhållanden. Färska limfläckar kan tas bort med lacknafta. Härdat lim kan endast tas bort mekaniskt.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialLEEDBastaByggvaruSundahusNyckelflagga