Kiilto Link

Kiilto Link är en elastisk massa som används som underlag för golvplattor i torra utrymmen. Ger ett deformationsupptagande skikt mellan betongunderlaget och plattorna som minskar risken för sprickor i plattor och plattsläpp vid uttorkning och krympning av betongen.

Specialfunktioner

  • Patenterad produkt
  • Enkel att applicera
  • Elastisk deformationsupptagande massa

Användningsområde

Kiilto Link är en elastisk massa som används som underlag för golvplattor i torra utrymmen, såsom kök, hallar, kommersiella lokaler, kontor och så vidare. Motstår fukt men bildar inget tätskikt. Kiilto Link har en god vidhäftningsförmåga på primad betong med 90 % RF och ytmaterialsystemet Kiilto Link (Kiilto Keraprimer + Kiilto Link + Kiilto Floorfix DF) har mycket god deformationsupptagande förmåga.

Underlag

Betongunderlag. i utrymmen med lätt gångtrafik
(t.ex. bostäder) även cementbaserad avjämningsmassa.

Åtgång

1 kg/m², en applicering

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
15 l / 18 kg 6411512209159
Förpackningsstorlekar 15 l / 18 kg
EAN-kod 6411512209159
 
Densitet/specifik vikt

1,3 kg/l

Förvaring

I oöppnad förpackning, temperatur över +1 °C, 1 år.

Åtgång

1 kg/m², en applicering

Underlag

Betongunderlag. i utrymmen med lätt gångtrafik
(t.ex. bostäder) även cementbaserad avjämningsmassa.

Skikttjocklek

0,5 mm

Torktid

6–12 timmar

Förpackningsstorlekar

15 l

Frostbeständighet

Fryser

Typ/bindemedel

SBR-latex

Fuktighet i underlaget

Betong < 90 % RF

Appliceringstemperatur

+15–25 °C

Värmebeständighet, torr

< 60 °C

Bruksanvisning

Underlaget ska vara torrt, sugande, dammfritt och jämnt. Allt material som kan försämra vidhäftningen ska avlägsnas. På grund av krympning av betongen måste man överväga möjliga spänningar då rörelsefogar planeras på ytor som ska plattsättas.

Slipa betongytan och avlägsna slipdammet noga. Prima ytan med Kiilto Keraprimer utspädd med vatten i förhållandet 1: 1. Låt torka 1–2 timmar. I utrymmen med lite gångtrafik (t.ex. bostäder) kan underlaget avjämnas med Kiilto golvavjämningsmassa.

Rör alltid om Kiilto Link före användning. Börja appliceringen i rummets innersta del och häll Kiilto Link på golvet som primats med Kiilto Keraprimer. Applicera i 20 cm breda ränder invid väggen. Jämna ut produkten genom att dra en tandad spackel i riktning med randen och tillsätt mera produkt när arbetet fortskrider. Den tandade spackeln som är avsedd att användas för applicering av Kiilto Link lämnar rätt skikttjocklek på cirka 0,5 mm. Kiilto Link är självutjämnande efter appliceringen och på ytan kvarstår porer och hål så att skiktet blir diffusionsöppet. Du kan också applicera Kiilto Link med en färgroller. I detta fall, kontrollera täckningen och skikttjockleken (1 kg/m²) efter appliceringen och vid behov tillsätt ytterligare skikt. Med denna metod är antalet porer och hål mindre, vilket försämrar diffusionsöppenheten.

Applicera Kiilto Link på hela ytan och låt torka. Plattsättningen kan påbörjas när produkten har torkat, om cirka 6–12 timmar beroende på rådande förhållanden. Sätt plattorna med en lämplig cementbaserad fästmassa från Kiilto. Foga med fogmassa från Kiilto. Alla elastiska rörelsefogar i den underliggande konstruktionen och på andra ställen enligt konstruktionsplanerna bör behandlas med Kiiltofix Masa eller Kiilto Våtrumssilikon. Öka vid behov antalet rörelsefogar beroende på fuktigheten i betongen och storleken och formen på ytan som ska plattsättas.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.