Kiilto Plan Base 8–50 mm

Pumpbar, fiberförstärkt avjämningsmassa för betongunderlag. Lämpligt även för värmegolv. Lågalkalisk. Cementbaserad.

Specialfunktioner

  • pumpbar avjämningsmassa
  • åtgång 1,8 kg/m²/mm

Användningsområde

Pumpbar avjämningsmassa för betongunderlag före finavjämning eller ytbeläggning inomhus. Rekommenderad skikttjocklek 8–50 mm. Lämpliga utrymmen är bostäder, kontor och andra offentliga lokaler. Lämplig för vanliga ytbeläggningar såsom natursten och keramiska plattor, vinyl, linoleum, kork och textil. Lämplig även för laminatgolv; då skivorna limmas på underlag ska SMP-baserade lim användas, t.ex. Kiilto Flex Parkettlim. Vi rekommenderar att du limmar övriga trägolv som ska limmas (mosaik och stavparkett) direkt på ett stadigt underlag av betong eller plywood.
Kiilto Plan Base är lämplig även för värmegolv.
Underlaget ska vara rent, stabilt och fast. Avlägsna cementhud, limrester, färgfläckar och andra föroreningar med hjälp av slipning, fräsning eller blästring. Dammsug ytan ordentligt. Underlagen ska primas med utspädd Kiilto Start Primer (1 del primer/4 delar vatten) före golvavjämningen. Väldigt porösa underlag primas två gånger. Primern stryks på underlaget 0,5–24 timmar före avjämningsarbetet. (Undvik pölbildning). Markera området som ska avjämnas och se till att massan inte hamnar i genomföringar med tätningslist/tätningsmassa. Eventuella läckor tätas med t.ex. mineralull före pumpning. Vid behov kan Kiilto Armeringsnät eller Kiilto Armeringsmatta användas.

En lågalkalisk golvavjämningsmassa skyddar lim och vinylbeläggningar från skador orsakade av alkalisk fukt i betong. Tester visar att ett 5 mm tjockt skikt ger den skyddande effekten.

Åtgång

ca 18 kg pulver/m² vid en skikttjocklek på 10 mm.

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
25 kg 6411512070254
Förpackningsstorlekar 25 kg
EAN-kod 6411512070254
 
pH

< 11 (lågalkalisk)

Förvaring

Oöppnad förpackning i torrt utrymme 6 månader

Beläggningsbar

1–2 veckor

Åtgång

ca 18 kg pulver/m² vid en skikttjocklek på 10 mm.

Gångbar

ca 5 timmar

Krympning

≤0,5 ‰ (23 °C, 50 % RF)

Skikttjocklek

8–50 mm

Viskositet

Flytvärde 120–130 mm (EN 12706)

Blandningsförhållande

4,2–4,7 l / 25 kg säck

Bearbetningstid

Färdigblandad massa måste användas inom 20 minuter.

Ytdraghållfasthet

>1,0 MPa

Förpackningsstorlekar

Säck på 25 kg och 1 000 kg

Böjhållfasthet

F6 (F > 6 MPa), EN 13813

Max. kornstorlek

ca 1 mm

Typ/bindemedel

Fiber-plast-specialcement-kvartsbaserat pulver

Fuktighet i underlaget

Betong < 95 % RF

Appliceringstemperatur

+10–25 °C

Klassificeringar och certifikat

CT-C20-F6 (EN13813), M1

Bruksanvisning

Blanda pulvret med vatten med en lämplig maskinblandare tills en smidig jämn massa bildas. Använd kallt, rent vatten (+10 °C–20 °C). Om pulvret är kallt, kan det dock blandas med varmt vatten (max. +35 °C). Avjämningsmassan och underlagets temperatur får inte underskrida +10 °C för att försäkra normal härdning. Undvik temperaturer över +25 °C. Högre temperaturer förkortar massans bearbetningstid och produktens flytförmåga försämras. Färdig massa pumpas på ytan genom gummislangen och sprids på golvet i breda ränder. Rändernas bredd beror på bland annat pumphastighet, skikttjocklek, arbetsförhållanden m.m.. Över 10 meter breda sektioner rekommenderas inte. Ihopflytning av ränderna kan göras med t.ex. en stålspackel. Efter pumpningen ska maskinen rengöras omedelbart med rent vatten. Synliga arbetsfogar och eventuella luftblåsor kan slipas bort 1–2 dygn efter avjämningen. Rörelsefogar i avjämningsskiktet planeras motsvarande med underlagets rörelsefogar. Andra rörelsefogar kan göras vid behov. Påskynda inte torkningen av golvavjämningen med t.ex. värme eller ventilation eftersom för snabb torkning kan orsaka hårfina sprickor. Om temperaturen i rummet är onormalt hög eller den relativa fuktigheten mycket låg eller om solen lyser direkt på den avjämnade ytan bör golvet täckas med en skyddsplast så fort man kan gå på det. Golv ska beläggas relativt snabbt efter torkning. Detta förebygger övertorkning av ytan samt sprickbildningar. Om golvet inte ska beläggas med ytskikt inom 14 dagar från avjämningen måste ytan behandlas med efterbehandlingsmedel eller täckas med plast senast dagen efter avjämningen. Lämpligt även för avjämning i lätt trafikerade utrymmen som ska målas, men inte till t.ex. golv i garage eller i våta utrymmen. I utrymmen där tätskikt används, t,ex, badrum, ska avjämningsmassan appliceras under tätskiktet. Lämpar sig inte för områden som är permanent under vatten (t.ex. simbassänger). Obs! Undvik att använda för mycket vatten!

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialCE märkningLEEDBastaNyckelflagga