Kiilto Solid Parkettlim

PVAc-baserat lim med hög torrhalt. Lämplig för montering av mosaik- och lamellparkett. Beroende på parkettyp är lämpliga underlag betong, golvavjämningsmassa eller plywood.

Specialfunktioner

  • för montering av mosaikparkett 
  • hög torrhalt

Användningsområde

För läggning av golv med mosaikparkett samt för stegljudsisolering av kork. Även lämplig för limning av massiv lamellparkett på plywood, men endast tillsammans med mekanisk infästning. Lämplig för användning med golvvärme. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Åtgång

1,7 m²/l

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
15 l / 19 kg 6411511375152
Förpackningsstorlekar 15 l / 19 kg
EAN-kod 6411511375152
 
Densitet/specifik vikt

ca 1,3 kg/l

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1°C, 18 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Åtgång

1,7 m²/l

Öppentid

ca 20 min (+20 °C, 50 % RF)

Förpackningsstorlekar

15 l

Frostbeständighet

Fryser (limfogen är köldtålig)

Typ/bindemedel

PVAc

Fuktighet i underlaget

Betong: max. 3,0 vikt-% eller 85 % RF
Trä: 8–12 %

Appliceringstemperatur

+18–25 °C

Bruksanvisning

Lämpliga underlag är stålslipad betong, plywood, spånskiva och trägolv. Underlaget ska vara torrt, fast, jämnt och fritt från damm samt andra material som kan försämra vidhäftningen. Betonggolv kan vid behov avjämnas med Kiiltos golvavjämningsmassa för mosaikparkettgolv (t.ex. Fiberflex DF).

Utför arbetet vid normal rumstemperatur och luftfuktighet. Låt parketten och limmet acklimatiseras till normal rumstemperatur och luftfuktighet. Applicera limmet jämnt med en tandad limspridare på en så stor yta som man hinner montera med våtlimning. Tryck fast parketten mot underlaget. Kontrollera att parkettens baksida är helt täckt med lim. Lämna en rörelsemarginal på 10–15 mm mot fasta konstruktioner, t.ex. väggen och parketten. Slipning rekommenderas tidigast 3–6 dygn efter monteringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialLEEDNyckelflagga