Kiiltoflex Metallprimer

Primer för användning med Kiiltoflex lim- och tätningsmassor.

Användningsområde

Kiiltoflex Metallprimer används för rengöring och aktivering av metallytor, t.ex. rostfritt stål och aluminium. Kiiltoflex Metallprimer ökar vidhäftningen av elastiska Kiiltoflex lim- och tätningsmassor på metallytor. Vi rekommenderar rengöring av feta ytor med lämpligt rengöringsmedel, t.ex. Kiilto Cleaner 303 eller aceton, före applicering av primern.

Åtgång

ca 50 m²/l

Förpackningsstorlekar
Product Code
750 ml T2514.936  
Förpackningsstorlekar 750 ml
Product Code T2514.936
 
Densitet/specifik vikt

0,79 kg/dm³

Förvaring

I oöppnad förpackning, +10–25 °C, 6 månader.

Åtgång

ca 50 m²/l

Viskositet

2 mPas (20 °C)

Konsistens

färglös vätska

Bruksanvisning

Torka ytorna med en ren, luddfri trasa som fuktats med primer. Låt torka 15–120 minuter före applicering av lim. Om den maximala torktiden överskrids, upprepa behandlingen.

Miljö och säkerhet

Produkten innehåller lättflyktiga, mycket brandfarliga lösningsmedel. Se till att det finns en god ventilation i arbetsområdet. Isolera från brandkällor, speciellt från statisk elektricitet och elutrustning som kan alstra gnistor. Undvik onödig hudkontakt och kontakt med ohärdad produkt. Använd skyddshandskar. Läs produktens säkerhetsdatablad. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.