Kiiltomelt EVO 10

Kiiltomelt EVO 10 är ett polyolefinbaserat smältlim för förpackningsindustrin.

Specialfunktioner

  • God termisk stabilitet
  • Lämpligt för livsmedelsförpackningar
  • Mindre limåtgång
  • Snabb
  • Färglöst och luktfritt

Användningsområde

Kiiltomelt EVO 10 är ett snabbverkande, färglöst och luktfritt förpackningssmältlim, som är lämpligt för limning av papper, korrugerad kartong, kartong och PE-belagd kartong, t.ex. inom livsmedelsindustrin. Mindre lim krävs och intervallerna för maskinunderhåll är längre. Kiiltomelt EVO 10 har god termisk stabilitet. Alla komponenter i limmet följer livsmedelförpackningsförordningen FDA 175.105. Limmet uppfyller kraven för material och artiklar som avses komma i direkt eller indirekt kontakt med livsmedel i enlighet med ramförordning (EG) nr. 1935/2004, GMP-förordning (EG) nr. 2023/2006 för god tillverkningssed, livsmedelslagen L 23/2006 samt (EU) 10/2011-förordningen om plastmaterial.

Färger

Vit

Förvaring

I oöppnad förpackning, i max. +40 °C, i 24 månader.

Öppentid

Medellångt

Viskositet

1 300 mPas, 160 °C, 100 s¯¹

Förpackningsstorlekar

10 kg

Mjukningspunkt

110 °C (DIN 52011)

Appliceringstemperatur

150–180 °C

Bruksanvisning

Lämpliga appliceringsmetoder är med munstycke, skiva och överföringsarm.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialMaterialcertifiering för livsmedelskontakt Nyckelflagga