Akvatex 229 green
Vattenbaserat kontaktlim

Akvatex 229 grön är ett 2-komponents sprutbart kontaktlim för möbelbeklädnad.

  • Mycket bra initialhugg
  • Lösningsmedelsfri
  • Osynlig limfog

Dokument

Användningsområde

Akvatex 229 grön är ett 2-komponents sprutbart kontaktlim för möbelbeklädnad.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Akvatex 229 green 10 kg T2288.010
Typ/bindemedel

Vattenbaserad specialdispersion

Densitet/Specifik vikt

1,11 kg/dm³/20° C

pH

10–12/20° C

Färger

Grönt eller färglöst

Blandningsförhållande

Akvatex 229 100 viktdelar Akvatex-aktivator 10–15 viktdelar

Viskositet

60 mPas (Brookfield RVT 2/100, 20°C)

Bearbetningstid

Öppentid 0–15 min.

Öppentid

0–15 min.

Appliceringsmängd för lim

50–150 g/m²

Värmebeständighet, torr

+ 70 °C

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 6 månader.

Bruksanvisning

Applicera med tryckluftsdriven sprututrustning som lämpar sig för 2-komponentsprodukter med ett roterande sprutmunstycke på 1,0–1,6 mm 1,0–1,6 mm. Limtryck 1,0–2,0 bar Sprutningstryck 1,2–2,5 bar Åtgång 50–150 g/m² Aktivatortryck 0,8–1,5 bar Applicera lim på bägge ytor som ska limmas. Pressa ihop ytorna under öppentiden. Krav på sprututrustningen. Limmet koagulerar (blir tjockt) mycket snabbt vid kontakt med syror, salt och korrosiva material. För att undvika igensättning av sprututrustningen ska nedanstående anvisningar följas: Metalldelarna som kommer i kontakt med limmet eller aktivatorn ska vara av syrabeständigt stål (kvalitet 316). Material såsom aluminium, järn, koppar eller mässing ska undvikas. Plastdelar rekommenderas. Aktivatorpumpen ska vara lämplig för pumpning av sura lösningar. Luft orsakar skinn- och klumpbildning i limmet. Om luft kommer in i utrustningen (t.ex. vid byte av lim- eller aktivatorbehållare) ska utrustningen luftas (cirkulation). Se även till att det inte finns någon luft i slangen mellan pumpen och pistolen.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren måste själv testa produktens lämplighet för avsedd applicering.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs produktens säkerhetsdatablad. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga