Nyckelflagga

Akvatex aktivator
Akvatex aktivaator

Dokument

Densitet/Specifik vikt

1.03 kg/dm³ / 20 °C

pH

ca 2

Färger

Klar

Förpackningsstorlekar

20 l

Förvaring

Kan förvaras i oöppnad förpackning vid + 20 ° C i 12 månader.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Även arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren måste själv testa produktens lämplighet för avsedd applicering.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med ohärdad produkt. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga