Keernaliima kärnlim

Oorganiskt, brandsäkert lim för gjutformning och kärnbindning inom gjuteriindustrin.

Dokument

Förpackningsstorlek Artikelnummer
*Keernaliima 1 kg (15 kg ltk) T8067.001
konsistens

Viskös massa

Densitet/Specifik vikt

1720 kg/m³

pH

11-12

Färger

Ljusbrun

Viskositet

70.000-95.000 mPas (Brookfield RVT, 7/20/20 °C)

skinnbildningstid

5-10 min.

Presstid

4-24 timme (+20 °C)

Förvaring

Kan förvaras oöppnad i ett väl ventilerat, svalt utrymme under 6 månader.

Bruksanvisning

Utförs med våtlimningsmetoden: delarna som ska limmas ihop pressas samman omedelbart efter limning.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och vår praktiska kunskap. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av ohärdat lim, använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.