Kestokol D 4440
EN 204/D4-lim

Kestokol D 4440 är ett PVAc-lim i fuktklass D4 enligt EN 204 för lamellimning och fingerskarvning av icke-bärande fönster och ytterdörrar.

Specialfunktioner

  • Utomhus i skyddade objekt
  • En-komponentslim
  • Förvaringstid 12 månader

Dokument

Användningsområde

Kestokol D 4440 är ett reaktivt PVAc-dispersionslim som lämpar sig väl för alla slags användningar inom träindustrin. Som ett lim i fuktklass D4 kan Kestokol D 4440 användas utomhus i objekt som utsätts för väder och vind förutsatt att man använder lämplig ytbehandling eller inomhus i objekt som ofta och långvarigt utsätts för rinnande vatten eller kondensfukt.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kestokol D 4440 Schütz cont T3995.996
Typ/bindemedel

PVAc-dispersion

pH

2,7

Färger

Vit, efter torkning transparent

Viskositet

2 500 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Öppentid

Se bruksanvisningen.

Appliceringsmängd för lim

150–250 g/m²

Presstid

20 min (furu, träets fukthalt 12 %, temperatur 20 °C, 50 % RF)

Lägsta filmbildningstemperatur

+12 °C

Fukthalt i trä

6–15 %

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Kontrollera inpassningen av fogarna. Applicera limmet jämnt på en sida. Montera och pressa ihop delarna så att hela fogen utsätts för ett jämnt tryck. Fogen kan pressas i kall-, varm- eller högfrekvenspress. Limningen uppnår sin slutliga hållfasthet och vattenbeständighet inom 7 dagar.

Med vissa träslag kan limmets surhet orsaka missfärgning av limfogen. Limfogen kan även missfärgas om den kommer i kontakt med järn.

Åtgången påverkar limmets öppentid enligt följande (furu, träets fukthalt 12 %, 20 °C, 50 % RF):

 

 Åtgång (g/m²) Öppentid (minuter)
 150 10
 180 11
 220 12
 250 13

 

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i villkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat Arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.