Kestokol WR 11
2-komponent epi-lim

Kestokol WR 11 är ett två-komponents isocyanatemulsionspolymerlim lämpligt för limträtillverkning i kategori C enligt JAS 111 (Norsk Träteknisk Institutt (NTI), 2007).

Specialfunktioner

  • Utomhus i oskyddade objekt
  • Utmärkt väderbeständighet

Länkar

Dokument

Användningsområde

Kestokol WR 11 + Härdare WR är ett isocyanatemulsionspolymerlim med utmärkt klimatbeständighet. Uppfyller vattenbeständighetskraven enligt JIS K 6806-1985 (1995) och kraven för fuktklass D4 enligt EN 204.

Kestokol WR 11 + Härdare WR kan användas i objekt som utsätts i hög grad för varierande väder och vind samt vid specifika limträappliceringar.

Densitet/Specifik vikt

1,15 kg/dm

pH

6,5–8,0

Färger

Ljusbeige

Blandningsförhållande

100: 15

Viskositet

3 500 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Blandningsviskositet

5000 mPas (Brookfield RVT, +20 °C) direkt efter tillsats av härdare

blandningens färg

ljusbeige

Bearbetningstid

Pot-life på färdigblandat lim är högst 20 min (+20 °C)

Öppentid

7–12 min (åtgång 200 g/m²)

Appliceringsmängd för lim

160–200 g/m²

Presstid

minst 20 min

Lägsta filmbildningstemperatur

+5 °C

Fukthalt i trä

6–15 %

Värmebeständighet, torr

EN 14257 (Watt 91): 12,0 N/mm

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 6 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Tillsätt 15 viktdelar Härdare WR till 100 viktdelar Kestokol WR 11-lim och rör om noggrant. Om blandningens brukstid överskrids börjar blandningen att skumma. Ny blandning kan tillsättas i en äldre blandning inom brukstiden.

Kontrollera inpassningen av fogarna. Applicera limmet jämnt på en sida. Montera och pressa ihop delarna så att hela fogen utsätts för ett jämnt tryck. Fogen kan pressas i kall-, varm- eller högfrekvenspress. För att fastställa nödvändig presstid och säkerställa limfogens hållbarhet, ska provlimning utföras före användning i fullskalig produktion.

Delarna behöver eventuellt vila en stund före ytterligare bearbetning för att nå nödvändig hållfasthet. Limningen uppnår sin slutliga hållfasthet och vattenbeständighet inom 7 dagar.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i villkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat Arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.