Kestopur 200/F

Kestopur 200/F är en lösningsmedelsfri isocyanathärdare för två-komponents polyuretanlim i serien Kestopur.

  • Se limmets produktblad för att välja rätt härdare

Dokument

Användningsområde

Kestopur 200/F är en lösningsmedelsfri isocyanathärdare för skummande två-komponents polyuretanlim i serien Kestopur. Kestopur 200/F-härdaren ger en stark men elastisk limfog.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
250 kg/200 l T3967.200
Schütz container T3967.996
Densitet/Specifik vikt

ca 1,20 kg/dm³

Färger

Brun

Viskositet

20–60 mPas (Brookfield RVT 2/20, 25 °C)

Blandningsviskositet

Se produktbladet för basen.

Bruksanvisning

Ytorna som ska sammanfogas ska vara rena och torra. Ta bort oxider genom slipning samt fett, olja och annan smuts med Kiilto Cleaner 303. En noggrant rengjord yta kan slipas och primas med Kiilto Cleaning Primer för att förbättra vidhäftningen. Ta bort slipdammet noggrant före applicering av lim. Tillsätt Kestopur 200/F Härdare i Kestopur-bas och blanda noggrant. Undvik kontakt med fukt. Detta kan orsaka gasbildning och öka viskositeten. Se till att det finns en god ventilation och använd lämplig skyddsutrustning. Vi rekommenderar användning av Kestopur-lim i rumstemperatur. Limning kan utföras i temperaturer under rumstemperaturen (ner till 10 °C), men då blir härdningstiden längre och appliceringsegenskaperna kan påverkas.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Även arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren måste själv testa produktens lämplighet för avsedd applicering.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.