Teknisk aceton till lösningsmedel,
thinner eller rengöringsmedel.

Dokument

Användningsområde

Aceton är avsedd för avfettning och annan rengöring av t.ex. trä-, metall-, plast- och glasytor före limning eller ytbehandling. Lämplig även för produkter som kan förtunnas med aceton och för borttagning av olika typer av lim- och färgfläckar.

Förpackningsstorlek EAN kod
750 ml 6425001234560
Appliceringstemperatur

Lägst +15 °C

Brandklass

Kokpunkt ca 56 °C

Densitet/Specifik vikt

0,8 kg/l

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 36 månader.

Bruksanvisning

Vid borttagning av fett, försäkra dig om, genom test, att materialet tål aceton. Kontrollera i produktens bruksanvisning att aceton är ett lämpligt förtunningsmedel för produkten. Undvik hudkontakt, aceton torkar ut huden kraftigt. Aceton är lättantändligt.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Innehåller lättflyktiga och brandfarliga lösningsmedel. Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.