Primer /

Kiilto Care efterbehandlings- och dammbindnings- medel för golv

Vattenbaserat efterbehandlings- och dammbindningsmedel utmärkt för avjämnade golv. Lämplig även som dammbildare på golv som utsätts för lättare belastning

  • vattenånggenomsläpplig folie
  • mycket dryg
  • inget behov av separat slipning före avjämning     

Dokument

Användningsområde

Vattenbaserat efterbehandlingsmedel speciellt avsett för flytande golvkonstruktioner t.ex. dB-golv. Rekommenderas även för andra avjämnade golv som står utan beläggning under en längre tid. Om den relativa luftfuktigheten är mycket låg kommer betonggolvet vara benäget för ojämn härdning och sprickbildning. Detta är typiskt i uppvärmda utrymmen under vintersäsongen. Användning av efterbehandlingsmedlet rekommenderas särskilt för konstruktioner med ensidig uttorkning. Vid användning av efterbehandlingsmedlet härdar golvet jämnare och risken för sprickbildning blir mindre Bra fuktbeständighet och alkaliteten i betongen påverkar inte effektiviteten på Kiilto Care.
Lämplig för användning med vanliga golvbeläggningar som vinyl med skumbaksida, vinyl, textil, trägolv, laminat, klinker, sten etc. På grund av sina begränsade genomtränglighetsegenskaper rekommenderar vi borttagning av Kiilto Care genom slipning innan du installerar kork, linoleum och hellimmad parkett.
Lämplig även för betonggolv (OBS! Ta bort cementhud). Lämplig som dammbindare på golv som är utsatta för lätt slitage.
Vid behov kan golv behandlade med Kiilto Care primas med utspädd Kiilto Start Primer (1:4) före avjämning.

Förpackningsstorlek EAN kod
5 l 6411512277059
Appliceringstemperatur

Optimalt +18-20°C, minst +10 °C.

Densitet/Specifik vikt

1

Färger

Vit

Förpackningsstorlekar

5 l plastflaska

Förvaring

I oöppnad förpackning max. 1 år i torrt utrymme.

Klassificeringar och certifikat

M1

frostbeständighet

Fryser

Åtgång

Kiilto Care 1 l + vatten 2 l = 3 l -> 20–30 m²

Bruksanvisning

Ta bort cementhud, lösa partiklar, dam och fett från underlaget. Blanda Kiilto Care med vatten i ett 1:2 förhållande. Blandningen kan appliceras på golvet dagen efter golvavjämningen har utförts. Applicera ett tunt skikt med t.ex. en pensel eller gummispackel. Golvet är gångbart efter 30 minuter från det att skiktet har applicerats. Undvik pölar av Kiilto Care.
Behandling med Kiilto Care fördröjer torkningen något i golvkonstruktionen. Gör en fuktmätning för att få fullständig information om fuktförhållandet i utrymmet.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och vår praktiska kunskap. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren noggrant har läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
LEED
Nyckelflagga