Kiilto Cleaner 301

Rengöringsmedel för appliceringsutrustning och munstycken för en-komponentslim.

Dokument

Användningsområde

Kiilto Cleaner 301 används för rengöring av appliceringsutrustning och munstycken för polyuretanlim. Även lämpligt för borttagning av limrester och stänk.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kiilto Cleaner 301 200 l/200 kg T2334.200
Kiilto Cleaner 301 5 l T2334.005
konsistens

Vätska med låg viskositet

Densitet/Specifik vikt

ca 1,0 kg/dm³

Färger

Transparent

Arbetsförhållanden

Kokpunkt 213 °C, flampunkt 91 °C

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Använd Kiilto Cleaner 301 outspätt. Låt rengöringsmedlet vid behov verka längre på ytan. Utrustningen som ska rengöras kan även sänkas ned i Kiilto Cleaner 301. OBS! OBS! Vid användning av Kiilto Cleaner 301 för rengöring av blandningsutrustning för polyuretanlim, måste packningsmaterialet vara av EPDM-gummi eller polytetrafluoretylen (t.ex. Teflon®). Övriga packningsmaterial kan svälla eller bli sköra med tiden.

Häll inte ut produkten i avloppet, utan lämna rester till kommunens miljöstation för farligt avfall.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i villkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat Arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.