Kiilto Flex Parkettlim

En-komponents parkettlim utan vatten
avsett för limning av stav-, lamell-
och brädparkett.

  • mycket elastiskt speciallim för limning av stav-, lamell- och brädparkett
  • vattenfritt

Dokument

Användningsområde

Kiilto Flex är ett lågemitterande lim i emissionsklass M1 för flexibel limning av parkett. Notera att stavparkett ska limmas direkt på betong, då ett skivunderlag inte är lämpligt på grund av t.ex. golvvärme.

Notching of trowel
Notching of trowel
Förpackningsstorlek EAN kod
10 l / 16 kg 6411511645101
Appliceringstemperatur

+18–25 °C

Arbetsförhållanden

Iaktta både nationella rekommendationer och parkettillverkarens egna anvisningar om förhållanden under montering och användning.

Densitet/Specifik vikt

ca 1,55 kg/l

Fuktighet i underlaget

Betong: max. 3,0 vikt-% eller 85 % RF
Trä: 8–12 %

Förpackningsstorlekar

10 l

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 6 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Typ/bindemedel

Silylmodifierad polymer (SMP)

konsistens

Pasta

Åtgång

ca 2 m²/l

Öppentid

ca 30 min (+20 °C, 50 % RF)

Bruksanvisning

Lämpliga underlag är stålslipad och oslipad betong (ytdraghållfasthet 2,0 N/mm²), skivor och trägolv. Underlaget ska vara torrt, fast, jämnt och fritt från damm samt andra material som kan försämra vidhäftningen. Vid behov, avjämna mosaikparkettunderlaget med lämplig golvavjämningsmassa från Kiilto (t.ex. Fiberflex DF). Lämpligt underlag för parkettstavarna är 9 mm tjock plywood eller motsvarande. Följ alltid parkettillverkarens anvisningar och nationella krav vid monteringen. Elastiskt lim minskar belastningen av underlaget på grund av fuktrörelser, men tillåter dimensionsvariationer och formförändringar.

Montering ska ske vid normal rumstemperatur och luftfuktighet. Låt parketten och limmet acklimatiseras till normal rumstemperatur och luftfuktighet före montering. Applicera ett jämnt skikt lim med en tandad limspridare på så stor yta som man hinner limma parkett på under ca 30 minuters tid. Tryck fast parketten ordentligt i underlaget. Kontrollera att parkettens hela baksida är täckt med lim. Parketten ska inte spontlimmas. Lämna ett avstånd på 10–15 mm mellan parketten och fasta konstruktioner, t.ex. vägg. Beroende på arbetsförhållandena, vänta 24–48 timmar efter limning innan golvet slipas och lackas. Färska limfläckar kan tas bort med lacknafta. Härdat lim kan endast tas bort mekaniskt.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
LEED
Sundahus
Nyckelflagga