Kiilto Grip
Häftfixeringslim

Häftfixering för alla typer av borttagningsbara golvbeläggningar. Snabbt klibb, bildar
en permanent klibbfilm. Beläggningen kan
tas bort senare och häftfixeringen kan vid
behov enkelt tvättas bort.

  • Snabbt klibb
  • Permanent klibbfilm
  • Appliceras med roller eller spackel
  • Mycket dryg 6–12 m²/l

Dokument

Användningsområde

Häftfixering för alla typer av borttagningsbara textil- och vinylgolv samt plattor i torra utrymmen inomhus. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Notching of trowel
Notching of trowel
Förpackningsstorlek EAN kod
10 l 6411511008104
Appliceringstemperatur

+18–25 °C

Densitet/Specifik vikt

ca 1,2 kg/l

Fuktighet i underlaget

Betong: max. 3,5 vikt-% eller under 85 % RF

Förpackningsstorlekar

10 l

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1°C, 1 år. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Typ/bindemedel

Akrylatsampolymer

frostbeständighet

Fryser

Åtgång

6–12 m²/l

Bruksanvisning

Lämpliga underlag är jämn, torr och dammfri avjämningsmassa, byggskiva eller ett befintligt golv. Vi rekommenderar avjämning av betongunderlaget med en lämplig lågalkalisk avjämningsmassa från Kiilto, vilket minska risken för skador på ytbeläggningen eller i limmet på grund av hög alkalisk fuktighet. Säkerställ före montering att det befintliga golvet är ordentligt fixerat i underlaget, att vaxrester är borttagna från ytan och att underlaget är lämpligt för limning.

Applicera Kiilto Grip på ytan med ett lämpligt verktyg. Vid applicering med roller kan Kiilto Grip spädas ut med vatten max. 20 vikt-%. Klibbfilmens vidhäftningsförmåga beror på hur sugande underlaget är och på mängden lim som används. Låt limmet torka till en klibbfilm och lägg golvbeläggningen enligt tillverkarens anvisningar. Golvbeläggningen monteras som vanligt men limningsytan ska vara klibbig före läggning. Följ golvtillverkarens anvisningar om rätt limmängd.

Kiilto Grip kan tvättas bort genom att applicera ett alkaliskt rengöringsmedel, t.ex. utspädd Kiilto Målartvätt (1 del Målartvätt och 5 delar vatten) på limmet. Låt verka, avlägsna det uppmjukade limmet för hand eller med maskin och skölj ytan med rent vatten. Sugande underlag såsom avjämningsmassa eller byggskivor kan skadas vid rengöring. Vid borttagning av Kiilto Grip från gammal golvbeläggning, se till att beläggningen tål alkaliskt rengöringsmedel.
Sugande underlag kan primas med utspädd Kiilto Start Primer (1 del Start Primer och 4 delar vatten).

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
LEED
Nyckelflagga
 Svanen märkning