Kiilto Kontaktlims- förtunning

Kiilto Kontaktlimsförtunning är lämplig för rengöring av verktyg och för förtunning av lösningsmedelsbaserade kontaktlim, t.ex.
Kiilto Kestopren och Kiilto Tixo.

Dokument

Användningsområde

Kiilto Kontaktlimsförtunning används för förtunning av lösningsmedelsbaserade kontaktlim, borttagning av limfläckar och rengöring av ytor och verktyg. Lämplig för förtunning av t.ex. följande lim: Kestopren, Tixo, Unitex.

Förpackningsstorlek EAN kod
750 ml 6411512503752
Appliceringstemperatur

Lägst +15 °C

Densitet/Specifik vikt

0,75 kg/l

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 18 månader.

Bruksanvisning

Följ bruksanvisningen för produkten som ska förtunnas. På grund av hög avdunstningshastighet av Kiilto Kontaktlimsförtunning kan vattenkondens bildas på en torr limyta (speciellt när luften är varm och fuktig). Medan förtunningen avdunstar kan temperaturen på den färska limytan sjunka under luftkondenseringspunkten. Fukten förhindrar kontaktlimning av ytorna när delarna pressas ihop.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Innehåller lättflyktiga och brandfarliga lösningsmedel. Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.