Kiilto Plan Universal 4–30 mm

Självutjämnande, pumpbar, normaltorkande
avjämningsmassa för inomhusbruk.
Lågalkalisk. Cementbaserad.

  • pumpbar
  • ger en yta som är färdig för golvbeläggning 
  • åtgång 1,6 kg/m²/mm

Dokument

Användningsområde

Pumpbar avjämningsmassa för betongunderlag före ytbeläggning inomhus. Rekommenderad skikttjocklek 4–30 mm. Lämpliga applikationer är bostäder, kontor och andra offentliga lokaler. För skikt över 30 mm rekommenderar vi t.ex. Kiilto Plan Base avjämningsmassa, Lämplig för vanliga ytbeläggningar såsom stenplattor och keramiska plattor, vinyl, linoleum, kork och textil. Lämplig även för parkett, med undantag för trägolv som limmas (mosaik och stavparkett). Vi rekommenderar att du limmar mosaik och stavparkett direkt på ett stadigt underlag av betong eller plywood.

Underlaget ska vara rent, stabilt och fast. Avlägsna cementhud, limrester, färgfläckar och andra föroreningar med hjälp av slipning, fräsning eller blästring. Dammsug ytan ordentligt. Underlaget ska förbehandlas med utspädd Kiilto Start Primer (1 del primer/4 delar vatten) före golvavjämningen. Väldigt porösa underlag primas två gånger. Primern stryks på underlaget 0,5–24 timmar före avjämningsarbetet. (Undvik pölbildning). Ytan som ska avjämnas avgränsas eller tätas vid avstängningslist/tätningsmassa. Vid behov kan Kiilto Armeringsnät eller Kiilto Armeringsmatta användas.

En lågalkalisk golvavjämningsmassa skyddar lim och vinylbeläggningar från skador orsakade av alkalisk fukt i betong. Tester visar att ett 5 mm tjockt skikt ger den skyddande effekten.

Förpackningsstorlek EAN kod
25 kg 6411512027258
Appliceringstemperatur

+10–25 °C

Bearbetningstid

Färdigblandad massa måste användas inom 20 minuter.

Beläggningsbar

Beläggningsbar ca 2 veckor efter avjämning vid normal rumstemperatur.

Blandningsförhållande

5,5–6,0 l vatten / 25 kg säck

Böjhållfasthet

F5 (F > 5 MPa), EN 13813

Fuktighet i underlaget

Betong < 95 % RF

Förpackningsstorlekar

Säck på 25 kg och 1 000 kg

Förvaring

Oöppnad förpackning i torrt utrymme 6 månader.

Gångbar

ca 8 timmar

Klassificeringar och certifikat

CT-C16-F5 (EN13813), M1

Krympning

≤ 0,4 ‰ (23 °C, 50 % RF)

Max. kornstorlek

ca 0,5 mm

Skikttjocklek

4–30 mm

Typ/bindemedel

Harts-cement-kvartssandsbaserat pulver

Viskositet

Flytvärde 135–145 mm (EN 12706)

Ytdraghållfasthet

> 1,0 MPa, EN 13813

pH

pH < 11 (lågalkalisk)

Åtgång

Åtgång ca 16 kg pulver/m² i 10 mm tjocka skikt.

Bruksanvisning

Blanda pulvret med vatten med en lämplig maskinblandare tills en smidig massa bildas. Använd kallt, rent vatten (+10 °C–20 °C). Om pulvret är kallt, kan det blandas med varmt vatten (max. +35 °C). Spackelmassans och underlagets temperatur får inte underskrida 10 °C för att försäkra normal härdning. Undvik temperaturer över +25 °C. Högre temperaturer förkortar massans bearbetningstid och produktens flytförmåga försämras. Färdig massa pumpas på ytan genom gummislangen och sprids på golvet i breda ränder. Rändernas bredd beror på pumphastighet, skikttjocklek, arbetsförhållanden m.m. Över 10 meter breda sektioner rekommenderas inte. Ihopflytning av ränderna kan göras med t.ex. en stålspackel. Efter pumpningen ska maskinen rengöras omedelbart med rent vatten. Synliga arbetsfogar och eventuella luftblåsor kan slipas bort 1–2 dygn efter avjämningen. Rörelsefogar i spackelskiktet planeras motsvarande med underlagets rörelsefogar. Andra rörelsefogar kan göras vid behov. Påskynda inte torkningen av golvavjämningen med t.ex. värme eller ventilation eftersom för snabb torkning kan orsaka hårfina sprickor. Om temperaturen i rummet är onormalt hög eller den relativa fuktigheten mycket låg eller om solen lyser direkt på den spacklade ytan bör golvet täckas med en skyddsplast så fort man kan gå på det. Golv ska beläggas relativt snabbt efter torkning. Detta förebygger övertorkning av ytan samt sprickbildningar. Lämpligt även för spackling av målade golv i lätt trafikerade utrymmen, men inte till t.ex. golv i garage eller i våta utrymmen. I utrymmen där fuktspärr används, t.ex. badrum, ska avjämningsmassan appliceras under tätskiktet. Lämpar sig inte för områden som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler). Obs! Undvik att använda för mycket vatten!

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på platsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
CE märkning
LEED
 Svanen märkning
Nyckelflagga