Kiilto Snabblim, superlim med pensel

Snabblim med pensel som är optimalt för limning av hårda material som metall, plast, gummi och keramik. Ej för porösa material som trä och papper, poletylen eller teflon. Enkel att använda, pensel i korken.

Dokument

Användningsområde

Kiilto Snabblim med pensel är optimalt för limning av hårda material såsom metaller, de flesta plasterna, gummi och keramik. Ej för porösa material såsom trä och papper, poletylen, teflon eller vindrutor.

Förpackningsstorlek EAN kod
5 g 6411514000051
Arbetsförhållanden

Temperatur +18–+20 °C, luftfuktighet 30–70 % RF

Densitet/Specifik vikt

1,05 kg/cm³

Torktid

5 sekunder–2 minuter beroende på ytmaterial och limmängd.

Typ/bindemedel

etylcyanoakrylat

Viskositet

1 000 mPas

Värmebeständighet, torr

-40–+100 °C

Åtgång

1 droppe/5 cm²

Bruksanvisning

Ta bort all smuts, rost, olja, släppmedel m.m. med en trasa som fuktats med aceton. Vid behov kan ytan slipas lätt före rengöring med lösningsmedel.
Öppna flaskan och applicera ett tunt och jämnt limskikt med penseln på locket på en av ytorna. Montera delarna och pressa omedelbart ihop ytorna med fingrarna.
Håll på plats 10–30 sekunder före vidare bearbetning. Slutlig styrka uppnås efter ca 12 timmar. Justera inte delarna under härdningen. Ett tjockt limskikt förlänger härdningstiden och minskar limstyrkan. Ohärdat lim kan tas bort med aceton. Härdat lim kan endast tas bort mekaniskt (limningen kan mjukas upp med aceton).

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.