Kiilto Spezial Parkettlim

PVAc-baserat lim för montering av mosaikparkett. Beroende på parkettyp är lämpliga underlag betong, golvavjämningsmassa eller plywood.

  • För montering av mosaikparkett.

Dokument

Användningsområde

För läggning av golv med mosaikparkett samt för stegljudsisolering av kork. Lämplig för användning med golvvärme. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Notching of trowel
Notching of trowel
Förpackningsstorlek EAN kod
15 l / 17 kg 6411511040159
Appliceringstemperatur

+18–25 °C

Densitet/Specifik vikt

ca 1,2 kg/l

Fuktighet i underlaget

Betong: max. 3,0 vikt-% eller under 80 % RF
Trä: 8–12 %

Förpackningsstorlekar

15 l

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1°C, 18 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Typ/bindemedel

PVAc

frostbeständighet

Fryser (limfogen är köldtålig)

Åtgång

ca 1,7 m²/l, ca 0,7 kg/m²

Öppentid

ca 20 min (+20 °C, 50 % RF)

Bruksanvisning

Lämpliga underlag är stålslipad betong, plywood, spånskiva och trägolv. Underlaget ska vara torrt, fast, jämnt och fritt från damm samt andra material som kan försämra vidhäftningen. Betonggolv kan vid behov avjämnas med Kiiltos golvavjämningsmassa för mosaikparkettgolv (t.ex. Fiberflex DF).

Utför arbetet vid normal rumstemperatur och luftfuktighet. Låt parketten och limmet acklimatiseras till normal rumstemperatur och luftfuktighet. Applicera limmet jämnt med en tandad limspridare på en så stor yta som man hinner montera med våtlimning. Tryck fast parketten mot underlaget. Kontrollera att parkettens baksida är helt täckt med lim. Lämna en rörelsemarginal på 10–15 mm mot fasta konstruktioner, t.ex. väggen och parketten. Slipning rekommenderas tidigast 3–6 dygn efter monteringen.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
LEED
Nyckelflagga