SMP tätningsmassa för tätning runt ventilationskanalskonstruktioner.

  • hög elastisk återhämtning
  • god formbeständighet
  • tätar effektivt utluften 
  • innehåller inte PVC eller lösningsmedel

Dokument

Användningsområde

Kiilto X100 är en snabbhärdande elastisk lim- och tätningsmassa baserad på silylpolymerteknologi. Typiska användningsområden är tätning av ventilationskanalskonstruktioner. 1-komponent. Hög elastisk återhämtning. God formbeständighet. Goda tätningsegenskaper. Snabbhärdande. Innehåller inte PVC eller lösningsmedel. Nästan luktfri. Bra kemikaliebeständighet (svaga lösningar). Nästan krympfri. Övermålningsbar med de flesta färger (testa alltid före användning). Utmärkt vidhäftning till olika material (prova före användning).

Förpackningsstorlek Färg Artikelnummer
250 kg/200 l svart T2455.200
Typ/bindemedel

Specialpolymer

Densitet/Specifik vikt

ca 1,4 kg/dm³

Färger

svart

Draghållfasthet

2,5 N/mm² (DIN 53504)

Brottöjning

300 % (DIN 53504)

Hårdhet

Shore A 40

Viskositet

ca 3,0 milj. mPas

skinnbildningstid

20 min (23°C, 50 % RF)

genomhärdning

3 mm/dygn, ca 10 mm/7 dygn (23 °C/50 % RF)

Appliceringstemperatur

+1-40°C

Förpackningsstorlekar

200 l fat

Värmebeständighet, torr

-40…+90°C

Förvaring

Oöppnad förpackning, +10–25 °C i 12 månader.

Bruksanvisning

Används vid +1–40 °C. Rådande arbetsförhållanden såsom omgivningstemperaturen samt underlagets temperatur, material och fuktighet samt mängden lim som appliceras påverkar skinnbildnings- och torktiden avsevärt. Därför är de angivna värdena endast riktgivande. Materialen som limmas ihop ska vara torra och fria från damm, olja och fett. För bästa limningsresultat, rengör metallytor med Kiilto Cleaner 303 och prima med Kiiltoflex Metallprimer. Vid limning av stora ytor eller ytor i mycket torra förhållanden rekommenderar vi lätt sprayning med vatten (ca 5–10 g/m²). Stäng förpackningen ordentligt efter användning. Ohärdad produkt kan tas bort med Kiilto Cleaner 303 eller aceton. Härdad produkt kan endast tas bort mekaniskt.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte ta något ansvar för felaktig användning av produkten eller förhållanden på arbetsplatsen som är utanför vår kontroll. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten ska testa produktens lämplighet för den avsedda tillämpningen.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
Nyckelflagga