Sitol 1100

Sitol 1100 är ett akryldispersionslim.

  • universallim
  • kraftig klibbförmåga

Dokument

Användningsområde

Sitol 1100 är ett tryckkänsligt lim för limning av plastfolier, t.ex. inom inredning.
Uppfyller kraven enligt varvsindustrins brandklassificering IMO FTPC (IMO Resolution MSC.61 [67] Del 5) och har ett MED-certifikat.
Sitol 1100 har en exceptionellt god fogstyrka för att vara ett tryckkänsligt lim. Speciellt vid porösa material rekommenderar vi att limmet, på grund av sin hårdhet, används som ett vattenbaserat kontaktlim, d.v.s. med dubbelsidig applicering. Inte lämpligt för användning mot aluminium eller galvaniserade material.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
*Sitol 1100 15 kg T1737.015
Typ/bindemedel

Akryldispersionslim

Densitet/Specifik vikt

1,05 kg/dm³/20 °C

pH

5

Viskositet

2 400 mPas (Brookfield RVT 3/20, 20 °C)

Appliceringstemperatur

+18…+25 °C

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Maskiner och verktyg kan rengöras med vatten innan limmet har torkat. En torkad limfilm tas bort med xylen.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller arbetsförhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren måste själv testa produktens lämplighet för avsedd applicering.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs produktens säkerhetsdatablad. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

IMO rodermärke
Materialcertifiering för livsmedelskontakt
Nyckelflagga