Nyckelflagga

TR Primer

TR Primer är ett två-komponents halogeneringsmedel för skoindustrin.

Dokument

Användningsområde

TR Primer (del 1 + del 2) är ett halogeneringsmedel för kemisk förbehandling av ruggade samt termoplastiska gummisulor (SBS). Halogenerade sulor ska limmas med polyuretanlim, t.ex. med Novaflex 9000, med eller utan härdare. Sulor som halogenerats med Novaflex-lim (utan härdare) kan lagras högst 3–12 veckor före värmeaktivering.

Appliceringstemperatur

Lägst +18 °C

Förvaring

TR Primer kan förvaras färdigblandat (del 1 + del 2) i originalförpackningen vid rumstemperatur ca 30 dagar. Vi rekommenderar dock att lösningen används så färsk som möjligt. Grumligt lösningsmedel är verkningslöst.

Bruksanvisning

Del 2 (pulver) blandas med del 1 (vätska). Upplösningen tar ca 15–60 minuter beroende på arbetsförhållandena och omrörningsintensiteten. Klar, färglös lösning är färdig att användas. TR Primer appliceras i ett jämnt lager med pensel eller maskinellt. Den minsta möjliga torktiden beror på gummimaterialet, normal torktid är 10–30 minuter. För TR-gummi är torktiden vanligtvis 60–120 minuter. TR Primer (del 2) innehåller en indikationssubstans som syns i UV-ljus. Sulor som halogenerats kan lagras högst 6 veckor före limning. Limningsytan ska vara helt ren. Lackade, ytbelagda eller frätskadade ytor kan minska halogeneringsförmågan.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Även arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren måste själv testa produktens lämplighet för avsedd applicering.

Miljö och säkerhet

Produkten innehåller ett lättflyktigt, brännbart lösningsmedel. Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga