Kestokol D3

Kestokol D3 är ett PVAc-baserat trälim i fuktklass D3 enligt EN 204.

Specialfunktioner

  • En-komponentslim
  • Förvaringstid 12 månader
  • Universallim

Användningsområde

Kestokol D3 är ett reaktivt PVAc-dispersionslim som lämpar sig väl för limning av massivt trä, badrumsinredningar och laminat. Som ett lim i fuktklass D3 kan Kestokol D3 användas inomhus i objekt som ofta utsätts för hög fuktighet, rinnande vatten eller kondensfukt samt utomhus i objekt som inte är utsatta för väder och vind.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kestokol D3 Schütz cont T1485.996  
Kestokol D3 15 kg T1485.015  
Kestokol D3 100 kg T1485.100  
Förpackningsstorlekar Kestokol D3 Schütz cont
Product Code T1485.996
 
Förpackningsstorlekar Kestokol D3 15 kg
Product Code T1485.015
 
Förpackningsstorlekar Kestokol D3 100 kg
Product Code T1485.100
 
pH

2,8

Färger

Vit, efter torkning transparent

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Öppentid

Se bruksanvisningen.

Viskositet

12 000 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Presstid

18 min (furu, träets fukthalt 12 %, temperatur 20 °C, 50 % RF)

Appliceringsmängd för lim

120–150 g/m²

Fukthalt i trä

6–15 %

Lägsta filmbildningstemperatur

+4 °C

Bruksanvisning

Kontrollera inpassningen av fogarna. Applicera limmet jämnt på en sida. Montera och pressa ihop delarna så att hela fogen utsätts för ett jämnt tryck. Fogen kan pressas i kall-, varm- eller högfrekvenspress. Limningen uppnår sin slutliga hållfasthet och vattenbeständighet inom 7 dagar.

Med vissa träslag kan limmets surhet orsaka missfärgning av limfogen. Limfogen kan även missfärgas om den kommer i kontakt med järn.

Åtgången påverkar limmets öppentid enligt följande (furu, träets fukthalt 12 %, 23 °C, 50 % RF):

  Åtgång (g/m²) Öppentid (min)
 120 5
 150 10
Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialEN 204 D3 vattenbeständighets klassificering Nyckelflagga