Om oss / Hållbarhet /

Ekonomiskt ansvar

Vi skapar välbefinnande

Kiilto lanserar nya produkter och tjänster och utökar sin branschkunskap för att möjliggöra framtida framgångar. På så sätt förnyar Kiilto hela branschen och skapar välbefinnande. Ökat välbefinnande skapar en positiv cykel som möjliggör investeringar i produktutveckling, vilket i sin tur ökar säkerheten och miljövänligheten i den kemiska industrin.

Kiilto genomlever en period av tillväxt och förnyelse. Vi satsar stort på att utveckla vår expertis och ledning samt vår experimentella kultur. Genom att involvera våra medarbetare i innovationsprocessen har vi skapat nya perspektiv på vår verksamhet inför de kommande åren. Vi fastställde grundpelarna i vår företagskultur 2017, vilket försedde vår verksamhet med en ännu starkare värdegrund.

Genom att ständigt omstrukturera oss själva vill vi säkerställa att vi fortsätter fullfölja vårt löfte att “Customer is King”.  Vi arbetar vidare med de relaterade projekten som en ansvarsfull, internationell aktör.

Kiiltos arbetsgrupp för ansvarstagande har identifierat följande huvudteman i vår utvärdering av viktiga aktiviteter. Relaterade praktiska åtgärder beskrivs i avsnitten under respektive tema.

Teman för ekonomiskt ansvar

Affärsutveckling och tillväxt

  • Hantering av värdekedjor
  • Tillväxt av branschexpertis
  • Nya produkter och tjänster

Delat värdeskapande

  • Företagets finansiella flöde
  • Företagsmedborgarskap
  • Skatteavtryck på utvecklingsmarknader

Etisk verksamhet

  • Utveckling av inköps- och försäljningsverksamhet
  • Antikorruptionsarbete

Hantering av ekonomiskt ansvar

Hanteringen av värdekedjan är avgörande för förverkligandet av Kiiltos vision.  Kiilto stärker den ekonomiska stabiliteten i sin värdekedja genom att skapa goda affärsrelationer och dela intellektuellt kapital.

Kiilto är en företagsmedborgare vars fotavtryck syns i form av välbefinnande och god praxis. Vissa regioner där Kiilto verkar kommer inte upp i samma nivå som många västerländska länder (däribland Finland) på just detta område. Kiiltos skatteavtryck i utvecklingsländer är dock stabilt och utmärker sig från mängden. Kiilto skapar en grund för ekonomisk hållbarhet genom att främja etiskt hållbara metoder över hela värdekedjan. Brott och missförhållanden förebyggs genom att utveckla inköps- och försäljningsaktiviteter samt genom antikorruptionsarbete. Sådana åtgärder främjar framväxten av mer jämställda samhällen.

Bonussystem uppmuntrar till operativ utveckling

Kiiltos medarbetare har en viktig roll att fylla för att resultat ska nås. De har en avgörande inverkan på operativ effektivitet, yrkesskicklighet och därmed Kiiltos finansiella resultat. Om Kiiltos medarbetare bidrar till att resultatet överstiger minimimålen delas en bonus ut till dem. Syftet är att skapa en målinriktad och rättvis grund för att leda företaget, som samtidigt motiverar alla medarbetare till att nå sina resultat och öka sina personliga inkomster.

Bekämpa korruption i internationell verksamhet

Enligt Transparency International är korruptionen mycket utbredd i de länder som markerats i rött och orange på kartan. Kiilto Family-koncernens åtta dotterbolag finns i dessa länder. Hur motverkar vi korruption inom våra verksamheter?

Ansvar är en viktig del av den dagliga verksamheten och driften på Kiilto, men är också integrerat i verksamhetskulturen. Vi kräver att alla våra medarbetare agerar ansvarsfullt i sitt arbete och främjar välbefinnandet i både den interna och externa miljön. Vi tolererar inte korruption i någon form.

Vårt korruptionsarbete bygger på ovan nämnda offentligt deklarerade värderingar. Utöver värderingar och inställning handlar ansvar om erfarenhet. Medarbetare som känner att deras företag agerar ansvarsfullt gentemot dem och deras intressenter kommer att införliva ansvaret i sina egna handlingar.

Antikorruptionsrutiner

Antikorruptionsarbetet börjar redan vid introduktionen av nyanställda. Vi tydliggör att vi inte accepterar korruption i någon form och att anställningen kommer att avslutas om vi upptäcker att en anställd använder eller accepterar mutor. I Ryssland t.ex. ingår etiska principer i företagets officiella regler och måste undertecknas av samtliga anställda. Dessutom tar vi misstänkta fall av mutor på allvar och undersöker dem noggrant. Utredningen i sig sänder ett tydligt budskap genom organisationen, även om inga bevis för missförhållanden upptäcks.

I Ryssland och Ukraina tillämpar vi riktlinjer från den så kallade vitboken. Vitboken innehåller en beskrivning av interna kontrollmetoder och styrning för uppdelning av arbete och befogenheter mellan årsstämma, styrelse, VD och ledningsgrupp. Den presenterar också konkreta riktlinjer för rapportering, inspektions- och godkännandeprocesser för fakturor och avtal samt de etiska principer som företaget och dess anställda är bundna till.

Moderbolaget övervakar inköpsfunktionen för de tre anläggningarna i Ryssland och säkerställer att korrupta metoder inte tar över och utnyttjar inköpssynergier på lägre nivåer i koncernen.

Under 2015 valde man att lägga Internationella Handelskammarens antikorruptionsklausul i de allmänna försäljningsvillkoren resp. avtalsmodellerna hos Kiilto och dess dotterbolag. Etiska riktlinjer implementerades i Finlands inköpsfunktion 2017. Riktlinjerna är tydliga med att konkurrenskraftiga priser i sig inte är gott nog – verksamheten måste ta ansvar.

I länder där korruption är vardagligt förekommande kan det vara frestande att påskynda eller förenkla kontakterna med tjänstemän. Detta är dock inget alternativ hos Kiilto. Vårt nästan hundraåriga familjeföretag har ett långsiktigt perspektiv: framgång mäts inte främst genom nuvarande aktiviteter, utan snarare i vilken utsträckning vi kan skapa hållbar framgång. Vår vision sträcker sig ända till 2080. Vi strävar efter att vara företagsmedborgare som hanterar våra affärer korrekt. Vi tror att samhället kommer att utvecklas och fungera om alla drar sitt strå till stacken.

Policys och åtaganden som ligger till grund för det ekonomiska ansvaret

Vårt ansvarsfulla förhållningssätt till affärer bygger på lagstiftning och andra regleringar som styr varje funktion, samt kollektivavtal och etiska rutiner. I OSS-länderna och Ukraina beskrivs våra etiska principer mer detaljerat i våra så kallade White Book-riktlinjer.

Vi använder också Internationella Handelskammarens antikorruptionsklausul genom att distribuera den till all personal och samarbetspartners när vi ingår avtal med dem.

Under 2017 har en uppförandekod tagits fram som ska täcka hela verksamheten. Koden ger etisk vägledning för företagets, leverantörers och underleverantörers affärsverksamhet.

Klagomålsmekanismer och visselblåsning

Ekonomiska ansvarsfrågor uppmärksammas dagligen under den löpande förvaltningen. Vitboken innehåller åtgärder som anställda bör vidta om de till exempel upptäcker misstänkta fall av korruption. Observationer som rör ekonomiskt ansvar samlas också in i årliga medarbetarundersökningar.

Kiiltos verksamhetspolicy

Kiilto är ett finskt familjeägt företag som tillverkar kemiska industriprodukter och verkar i Finland och utomlands. Tillsammans med våra kunder bygger vi en hållbar framtid och skapar välbefinnande genom renlighet. Vi är verksamma inom bygg-, industri- och städbranschen såväl som på konsumentmarknaden. Vårt mål är att erbjuda högkvalitativa, hållbara och ansvarsfullt producerade lösningar tillsammans med våra kunder. Kunden har alltid rätt. Att förstå våra kunders behov, överträffa förväntningarna och skapa en fantastisk kundupplevelse är nyckelfrågor för oss. Vi för en kontinuerlig dialog med våra kunder för att utveckla vår verksamhet.  

Vi strävar efter att förebygga, eliminera och minska de risker som vår verksamhet, våra produkter och våra tjänster medför för miljön eller hälsan. Vi följer alla lagstadgade krav, myndighetsföreskrifter och riktlinjer. Kiiltos medarbetare är yrkesverksamma som uppfyller sitt ansvar för kvalitet, säkerhet, samhälle och miljö. Alla Kiiltos medarbetare förstår sitt ansvar och sina målsättningar samt ansvarar för kvaliteten på sitt arbete. Kiilto Oy och Kiilto Clean Oys ledning strävar efter att kontinuerligt utveckla företagets verksamhet och möjliggöra uppfyllandet av dess mål.