Om oss / Hållbarhet /

Vårt löfte till miljön

Vår strävan är att våra produkter ska vara av mycket hög kvalitet och samtidigt ha minsta möjliga påverkan på miljön.

Miljö som en del av företagskulturen

Viljan att vara miljömässigt ledande i vår bransch styr våra handlingar och resultat i Vårt löfte till miljön. Det är en del av vår kultur, hur vi tänker och utvärderar våra handlingar. Löftet är uppdelat i fyra områden som täcker hela vår verksamhet från dagliga rutiner till innovationer och från strategi till att hjälpa våra kunder ute i fält.

Vårt löfte till miljön: Fyra områden som täcker hela verksamheten

Energi och klimat:
Hela vår verksamhet kommer att vara koldioxidneutral 2028 och vi minskar våra scope 3-utsläpp

Genom att förbättra vår energi- och materialeffektivitet tar vi vårt ansvar för att bekämpa klimatförändringar och främja hållbarhet. I produktionen investerar vi i miljövänlig teknik, samt rena och energibesparande produktionsprocesser. Vi har satt som mål att den egna verksamheten ska vara koldioxidneutral 2028.

För att nå dit har vi satt upp mindre delmål

 • År 2028 kommer vi bara att använda koldioxidneutral energi
 • År 2031 kommer vi att minska våra indirekta växthusgasutsläpp med 21 % från 2021 års nivå.
  (SBT-krav för scope 3-utsläpp, 10 år och 21%)
 • År 2028 kommer vi att minska vår köpta energiförbrukning per producerat ton med 10 % från 2021 års nivå.
 • Vi investerar i lokala initiativ för klimatkompensation och bevarande av biologisk mångfald.

Vi följer GHG-protokollet vid redovisning och rapportering av koldioxidutsläpp. För närvarande redovisar vi alla scope 1 och 2 utsläpp. Dessutom redovisar vi kategorierna tjänsteresor och pendling från scope 3.

Mål 7 är ” Hållbar energi för alla”. Vi förbinder oss till Mål 7 genom att avsevärt öka vår andel förnybar energi.

Mål 9 är “Hållbar industri, innovationer och infrastruktur”. Vi förbinder oss till Mål 9 genom innovationer, vetenskaplig forskning och utveckling.

Mål 13 är ” Bekämpa klimatförändringarna” och vi förbinder oss till det genom att förbättra utbildning och medvetenheten kring möjligheterna att begränsa, anpassa och minska effekten av klimatförändringarna. Vårt arbete med att minska avfall har också en direkt inverkan på Mål 13.

Exempel på vad vi uppnått

Gröna förpackningar och logistik:
Vi minskar användningen av fossila och jungfruliga förpackningsmaterial varje år

När vi utvecklar nya produkter söker vi kontinuerligt efter nya råvaror och förpackningar som är snällare mot miljön. Genom ökad försäljning av produkter med hög miljöprestanda och produktsäkerhets så förbättras arbetsmiljön både för våra kunder och för oss.

 • 70 % av vårt förpackningsmaterial återanvänds, förnyas eller återvinns senast 2025.​
 • År 2028 kommer vi att minska den fossila energiförbrukningen i vår leveranslogistik till kunder med 20 % från 2021 års nivå
 • Vi arbetar för att minska mängden material som används i våra förpackningar per producerat ton årligen.
 • Vi har satt som mål att testa påfyllningsbara förpackningslösningar även för mindre förpackningar (<200L) senast 2024.

Mål 9 är “Hållbar industri, innovationer och infrastruktur”. Vi förbinder oss till SDG 9 genom att engagera oss i innovationer, vetenskaplig forskning och utveckling.

Mål 12 är ”Hållbar konsumtion och produktion”. Vi åtar oss att uppfylla Mål 12 genom att avsevärt minska avfallsgenereringen genom förebyggande, minskning, återvinning och återanvändning av material”


Senaste framsteg inom förpackning och logistik

FÖRPACKNING OCH LOGISTIK

70% av vårt förpackningsmaterial som återanvänds
är förnybart eller återvunnet till 2025.

80 % (2 787 ton) av vårt mål
för 2025 har nu uppnåtts.

Partnerskap:
Vi gör det möjligt för våra kunder att minimera sitt miljöavtryck

Förutom att optimera vår egen verksamhet förser vi våra kunder med miljövänligare produkter och tjänster som hjälper dem att få mer hållbara processer, arbetssätt och slutprodukter. Att öka förståelsen för miljöaspekterna är avgörande för ständiga förbättringar och därför spelar utbildning en mycket viktig roll i våra gröna tjänster.

 • Vi hjälper våra kunder att minska sitt miljöavtryck (koldioxidavtryck, vatten- eller materialanvändning) och rapporterar årliga minskningar
 • Alla våra utbildningar och diskussioner med intressenter inkluderar en miljöaspekt. Vi utbildar cirka 25 000 personer årligen
 • Vi kommer årligen att ta miljöinitiativ för att bevara den biologiska mångfalden tillsammans med våra huvudpartners
 • Vi kommer att tillhandahålla koldioxidavtrycksdata för våra lösningar från 2025 och framåt.

Mål 12 is ”Hållbar konsumtion och produktion”. Vi åtar oss att uppfylla Mål 12 genom att avservärt minska avfallet genom förebyggande, minskning, återvinning och återanvändning av material.

Mål 13 är ”Bekämpa klimatförändringarna” och vi förbinder oss till det genom att förbättra utbildning och medvetenheten kring möjligheterna att begränsa, anpassa och minska effekten av klimatförändringarna. Vårt arbete med att minska mängden avfall har också en direkt inverkan på Mål 13.

PARTNERSKAP

Alla våra utbildningar inkluderar en
modul om hållbar utveckling.
Vi utbildar cirka 25 000 personer per år.

73 % av vårt årliga
mål nåddes år 2022.

Material:
Vi använder mindre mängd fossila och jungfruliga råvaror och minskar vårt avfall varje år

Vi främjar den cirkulära ekonomin och använder biobaserade råvaror för att minska vår användning av icke-förnybara naturresurser. Samtidigt sänker vi vårt koldioxidavtryck genom att minska mängden avfall och använda sidoströmmar i produktionen. Vi undersöker också möjligheter att använda återvunna råvaror som är biprodukter från andra industrier.

 • År 2025 kommer vi att fördubbla användningen av återvunna och förnybara råvaror i våra kemiska fabriker jämfört med 2018 års nivå.
 • Vi kommer att halvera avfallsmängden till 2025 jämfört med nivån 2018​
 • Till 2028 kommer vi att minska koldioxidavtrycket för vår råvaruportfölj med 15 % från nivån 2021​
 • Till 2028 kommer vi att minska vattenförbrukningen i våra processer med 20 % från nivån 2021 per producerat ton

Mål 12 är ”Hållbar konsumtion och produktion”Vi åtar oss att uppfylla Mål 12 genom att avsevärt minska avfallsgenereringen genom förebyggande, minskning, återvinning och återanvändning av material.

MATERIAL

Vi kommer att fördubbla användningen av återvunna
och förnybara råvaror i våra kemiska fabriker fram till
2025 jämfört med nivån år 2018.

19 % (9,722 ton) av vårt mål
för 2025 har nu uppnåtts.

De senaste nyheterna om Vårt löfte till miljön