Återvinning och återinsamling av förpackningsmaterial

Återvinning minskar miljöpåverkan från förpackningar

Det moderna samhället kan inte fungera utan förpackningar. Förpackningen skyddar produkten, ger instruktioner om hur produkten ska användas och möjliggör en logistisk kedja från tillverkaren till slutanvändaren. Efter användning av produkten blir förpackningen avfall. Tomma förpackningar ingår i återvinningen, eftersom återvinning avsevärt minskar deras miljöpåverkan. Återvinning gör avfall till ett användbart råmaterial. EU: s avfallsdirektiv har fastställt nya mål för återvinning av förpackningsmaterial. Framför allt skärps återvinningsmålet för plastförpackningar. År 2025 måste 50% av plastförpackningarna återvinnas och 2030 55%.

Producentansvar

I Sverige har vi sedan 1994 haft producentansvar som innebär att företag som tillverkar, för in, fyller eller på annat sätt använder en förpackning eller en förpackad vara på den svenska marknaden har en skyldighet att samla in och återvinna förpackningen.

Grunden för insamlings- och återvinningssystemet för förpackningar- och tidningar i Sverige är producentansvaret. Grundtanken med producentansvaret är att minska mängden avfall och säkerställa att det avfall som trots allt uppstår, återvinns och används till nya produkter.

Producentansvaret för förpackningar och tidningar innebär också att producenterna är skyldiga att rapportera in hur stor mängd förpackningar och tidningar de sätter på den svenska marknaden och hur de insamlade mängderna hanteras. Uppgifterna används för att kunna följa upp både nationella och EU-gemensamma mål.

Grundprincipen som producentansvaret bygger på kallas ”Polluter Pays Principle” (PPP), det vill säga ”förorenaren betalar”. Principen innebär att den part som belastar miljön negativt måste betala tillbaka till miljön för den belastning man orsakar.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Kiilto är anslutna till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och därigenom säkerställer vi att materialet tas om hand och återvinns på bästa sätt. På FTI:s hemsida kan du läsa mer om hur det fungerar i praktiken.

Så här återvinner du våra förpackningar

Företag och kommuner

Med verksamhetsförpackningar avses förpackningar som slutligen når eller hamnar hos företag, industri eller annan verksamhet. Du som företagare har ansvar för ditt avfall och lämna din verksamhets förpackningar och tidningar till återvinning.

Om det är en mindre mängd av din verksamhets uttjänta pappers-, plast- och metallförpackningar så kan du själv kostnadsfritt lämna det på någon av FTI:s mottagningspunkter. Sök efter din närmaste mottagningspunkt här. Med mindre mängd räknas upp till en kubikmeter per materialslag och avlämningstillfälle. Det är bara hushåll som får lämna sina förpackningar och tidningar på landets återvinningsstationer, dessa är inte till för verksamheter. Ytterligare information hittar du på FTI:s hemsida

Behöver du hjälp med hämtning av utsorterade förpackningar av papper, plast och metall kan du välja att anlita en avfallsentreprenör. På hemsidan recycla.se finns en kostnadsfri tjänst som knyter ihop dig med entreprenörer i ditt närområde.

Restprodukter kan du som företagare lämna på en återvinningscentral i din kommun eller anlita en avfallsentreprenör.

Privatperson och hushåll

Hushåll och privatpersoner kan lämna förpackningar hos FTI:S återvinningsstationer. Sök efter din närmaste återvinningsstation här. Förpackningarna ska vara tömda, separerade och sorterade enligt FTI:s sorteringsguide

Restprodukter lämnar du på din kommunala återvinningscentral.