Återvinning och återinsamling av förpackningsmaterial

Återvinning minskar miljöpåverkan från förpackningar

Det moderna samhället kan inte fungera utan förpackningar. Förpackningen skyddar produkten, ger instruktioner om hur produkten ska användas och möjliggör en logistisk kedja från tillverkaren till slutanvändaren. Efter användning av produkten blir förpackningen avfall. Tomma förpackningar ingår i återvinningen, eftersom återvinning avsevärt minskar deras miljöpåverkan. Återvinning gör avfall till ett användbart råmaterial. EU: s avfallsdirektiv har fastställt nya mål för återvinning av förpackningsmaterial. Framför allt skärps återvinningsmålet för plastförpackningar. År 2025 måste 50% av plastförpackningarna återvinnas och 2030 55%.

Positiv miljöpåverkan är grunden till Kiiltos förpackningsval

  • År 2025 kommer 70% av Kiiltos förpackningar att vara återanvändbara, återvinningsbara eller av förnybara material.
  • 2019 startade Kiilto ett pilotprojekt med ett antal kunder för att samla in tomma förpackningarna från kunderna för att återanvända plasten till nya förpackningar.