Om oss /

Vårt företagsansvar

När hållbarhet är en genuin integrerad del av vår verksamhet behöver den inte betonas. Den återspeglas i alla våra företagsaktiviteter och interaktioner och kan ses i vår övergripande utveckling. Det är en mångfald av immateriella aspekter, en helhet som skapas av små delar." - Erkki Solja, VD, Kiilto

Att främja välbefinnande genom renlighet och bidra till en hållbar framtid.

Vårt åtagande innebär att vi dagligen gör ansvarsfulla val. Vi är övertygade om att vår bransch bär på en enorm potential när det kommer till att finna hållbara innovationer och framtidens lösningar. Lösningar som främjar välbefinnandet hos människor och naturen, samtidigt som de bidrar till att skapa en balans mellan miljön och vårt samhälle

Vårt löfte till miljön

Vi har ett starkt miljöfokus som också är en del av vår företagskultur och leder oss i vårt sätt att tänka och verka på alla företagsnivåer. Vi drivs av miljöledarskap.

Socialt ansvar

Kiilto har en säker och inspirerande arbetsmiljö med möjlighet till kontinuerlig personlig utveckling. Vi ser motiverad personal som grunden till ekonomisk framgång, vilket resulterar i ett mervärde för oss alla.

Ekonomiskt ansvar

Kiilto befinner sig i en period av tillväxt och förnyelse. Vi satsar stort på att utveckla vår expertis och ledning i vår experimentella kultur. Att involvera vår personal i innovation har skapat nya perspektiv på vår verksamhet de kommande åren.


Hållbarhetsrapport 2022

Vår hållbarhetsrapport utgör en viktig del av vägen mot att uppnå Kiiltos strategi och vision. Denna rapport är också ett verktyg för Kiiltos intressenter och underlättar för kunder att bedöma Kiiltos prestation ur ett hållbarhetsperspektiv. Läs Kiiltos hållbarhetsrapport för 2022 här.

7 perspektiv på Kiiltos hållbarhetsrapport

  1. För första gången sammanställer hållbarhetsrapporten för 2022 data om hållbarhet från alla länder där Kiilto bedriver verksamhet. Rapporten är på engelska. Viss hållbarhetsdata är för närvarande endast tillgänglig för Finland eller de platser där Kiilto har produktion.
  2. Miljön ligger i centrum för Kiiltos hållbarhetsarbete. Kiiltos publikation från 2018, ”Vårt Löfte till Miljön,” vägleder vårt ansvarsarbete och kommunikation. Som ett kemiföretag har Kiilto störst möjlighet att påverka miljöfrågor som en del av sitt ansvar.
  3. Kiilto har ingen separat direktör eller ansvarsfunktion för hållbarhet. Ansvar är integrerat i Kiiltos processer och kultur, vilket gör det enklare att snabbt ändra procedurer när brister identifieras. Å andra sidan har vi insett att detta tillvägagångssätt kan göra vissa hållbarhetsfrågor osynliga. Vår rapporteringsprocess har varit ett bra sätt att identifiera brister samtidigt som vi validerar befintliga metoder. I denna rapport har vi försökt vara öppna om områden för förbättringar inom Kiiltos hållbarhet.
  4. För utvecklingen av samhällsansvar lanserade Kiilto ”Vårt Löfte till Människorna,” som återspeglar ”Vårt Löfte till Miljön.” Vårt beprövade projektteammodell introducerades i slutet av 2022. Vi är fortfarande i fasen med målsättning, men den övergripande bilden presenteras för första gången i denna rapport.
  5. I Kiiltos hållbarhetsrapport hänvisar vi till Bolagsstyrningsrapporten, som finns som ett separat dokument på Kiiltos webbplats.
  6. Den lagstadgade rapporteringsplikten kommer att gälla för Kiilto år 2026 (rapportering för år 2025). Syftet med rapporten från 2022 har varit att ta de första avgörande stegen mot rapportering i enlighet med EU-direktivet CSRD.
  7. Hållbarhetsrapportering är systematisk offentliggörande av en organisations ESG-prestationer, metoder och påverkan. Det går bortom finansiell rapportering för att ge intressenter omfattande information om ett företags miljöpåverkan, sociala åtgärder och styrningspraxis. Genom att mäta, övervaka och publicera relevant hållbarhetsdata bedömer Kiilto sin framsteg i sitt åtagande för hållbar utveckling.

Mot miljöledarskap

Vi har valt miljön som kärnan i vårt hållbarhetsarbete och gjort ett ambitiöst löfte till den. Vårt löfte till miljön definierar oss och återspeglas i alla beslut vi fattar på vår väg mot att uppnå ledarskap inom miljöområdet inom vår bransch. Det är den grund vi står på, sida vid sida med våra kunder, och hjälper dem att minska sin miljöpåverkan och delar vår expertis även med andra, vilket resulterar i fördelar för hela branschen.

Vårt löfte till miljön omfattar fyra olika sektorer som täcker alla våra verksamheter:

Genom att genomföra konkreta åtgärder som gynnar miljön skapar vi ett nätverk av yrkesverksamma inom fyra olika affärsområden, vilket resulterar i en kraftfull drivkraft för förändring. Dessutom påverkar vi beslutsfattande inom många sektorer. Genom att återta vårt löfte till miljön stöder vi även andra delar av vårt företags ansvarstagande, eftersom miljöns tillstånd i allt högre grad påverkar alla samhällsnivåer.

Läs mer om Vårt Löfte till Miljön här