Om oss / Hållbarhet /

Produktsäkerhet

Vi delar ett gemensamt mål med våra kunder: ett slutresultat av hög kvalitet som är hållbart i längden

Kiiltos industrilim, beläggningar, rengöringsmedel och hygienprodukter finns i hundratusentals hushåll och arbetsplatser. Kiilto är starkt närvarande i det dagliga arbetet för bygg-, städ- och vårdpersonal.

Vi investerar kontinuerligt i säker och miljövänlig produktutveckling baserad på förståelse för våra kunders affärsverksamhet. Vi skapar en säker miljö för våra anställda och alla människor som arbetar med våra produkter.

Miljö- och produktsäkerhetshantering

Kiilto är en del av Finlands kemiska industri och vår produktsäkerhet granskas särskilt noga av våra intressenter. Som industriföretag är Kiilto en del av det globala nätverket som hjälpt till att bygga vårt välfärdssamhälle.

Vi förbättrar även säkerheten inom våra nya marknader, vilket är ytterligare ett tecken på ansvarstagande för våra produkter och tjänster. Vi förbättrar produktsäkerheten för kemiska industriprodukter inom alla områden där vi har möjlighet att påverka.

Att förbereda sig för miljö- och säkerhetsrisker är ett proaktivt tillvägagångssätt för socialt ansvar, vilket främst gynnar våra anställda och boende nära vår verksamhet. Ett sådant ansvar inkluderar att säkerställa välbefinnande inom och runt vår affärsverksamhet. Vi säkerställer detta genom ett brett utbud av tekniska lösningar och säkerhetslösningar, instruktioner, träning och övningar, och genom att förplikta all personal till en säkerhetsinställning.

Kemisk säkerhet

Kemisk säkerhet är en viktig fråga som berör alla. Vi följer lagändringarna och strävar efter att vara delaktiga i att säkerställa en säkrare och mer miljövänlig framtid för den kemiska industrin.

Många problem faller under Kemikalieinspektionen hos Kiilto. Det täcker till exempel säker hantering av kemikalier och restvatten vid produktion, säker förvaring och förpackning av kemikalier. Vårt säkerhetsarbete garanterar att våra användare får säkra produkter vars varningssymboler och säkerhetsdatablad överensstämmer med de senaste bestämmelserna. Vi ger också våra kunder utbildning om produktsäkerhet, såsom t.ex. vägledning för säker användning av isocyanater.

Policys och åtaganden som ligger till grund för miljö- och produktsäkerhetsansvar

Kiilto styrs av kemikalielagstiftningen. Vi håller oss à jour med kemikalielagstiftningen, såsom tillståndsutfärdande och eventuella förbud. Att hålla sig uppdaterad är viktigt för att säkerställa att produkter, produktmärkningar och användarsäkerhet är aktuella.

EU: s direktiv om registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier, såsom REACH, CLP och Biocidförordningen är viktiga lagstiftningsverktyg för kemikaliesektorn. Vi säkerställer att alla våra leverantörer har registrerat sina ingredienser i det gemensamma europeiska registret som upprätthålls av Europeiska kemikaliemyndigheten. Registreringen innefattar att bedöma det farliga innehållet i substanser och de risker som är förknippade med att använda dessa, samt märka dessa ämnen med information om säker användning.

Vårt miljöarbete är inkluderat och förankrat i vår verksamhetspolicy. Vår verkställnade direktör äger verksamhetspolicyn, vilken uppdaterades senast 2019. Policyn omfattar alla Kiiltos kontor i de nio olika länder där vi är verksamma.

Vi strävar efter att fortsätta utöka andelen av våra produkter som är miljö- och säkerhetscertifierade. Dessa certifieringar innefattar bland annat Svanen, CE-märkning, M1-klassificering och LEED.

Klagomålsmekanismer och visselblåsning

Inrapportering av avvikelser är en av Kiiltos viktigaste verktyg för att övervaka vårt miljöansvar. Alla anställda i Kiilto eller någon i företagets försörjningskedja kan rapportera en incident som påverkar miljön. Varje rapporterad incident hanteras av en intern expertgrupp som identifierar nödvändig övervakning och åtgärder.

Tillsammans med våra anställda använder Kiilto kvalitets-, miljö- och säkerhetsobservationer (QES-observationer) för att identifiera eventuella brister och utvecklingsbehov i vår verksamhet. Målet är att varje Kiilto-anställd ska göra minst en observation per år. De bästa observationerna belönas.

Varningssymboler

För att informera användare om möjliga faror använder produkttillverkare varningssymboler som överensstämmer med CLP (klassificering, märkning och förpackning) 1272/2008 och är giltiga i hela Europa. Sådana symboler visas i svart på en vit bakgrund inuti en röd diamant. Målet är att samma GHS-märkning och klassificeringssystem kommer att användas över hela världen.

GHS01 Explosives
Chemicals and objects that may explode.
GHS02 Flammable
Flammable liquids, vapours, gases, aerosols and solids
GHS03 Oxidising
Chemicals that cause another material to burn, or that accelerate the reaction.
GHS05 Corrosive
Chemicals that corrode the skin and/or metal and cause severe eye damage.
GHS07 Lower systemic health hazards
Chemicals that cause eye and skin irritation, allergic reactions, skin reactions, airway irritation, acute toxicity, drowsiness or dizziness.
GHS04 Pressurised gases
Gases kept in a pressurised container (at least 2 bar).
GHS06 Acute toxicity
Chemicals that are immediately toxic upon inhalation, ingestion and/or skin contact.
GHS09 Environmental hazards
Chemicals that are hazardous to the environment.
GHS08 Systemic health hazards
Chemicals with long-term effects, such as cancer, reproductive damage, weakened fertility or foetal damage. These chemicals may also cause allergic reactions when inhaled, or an aspiration hazard.