Verksamhetspolicy

Vi sätter kunden i centrum. Kunderna ska känna sig trygga med Kiilto som leverantör. Vi ska leverera rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt pris. Genom engagemang, kompetens och samverkan i alla led arbetar vi långsiktigt för att utveckla verksamheten. Vi ska uppfylla de krav, lagar och regler som verksamheten omfattas av samt vara ett uthålligt företag vad avser ekonomi, miljö och arbetsmiljö.
Det övergripande syftet med miljöarbetet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom vårt verksamhetsområde. Vi ska ständigt förbättra vår miljöprestanda och arbeta förebyggande för att minska verksamhetens inverkan på miljön. Våra produkter, processer och tjänster ska därför så långt som det är tekniskt och ekonomiskt rimligt utformas så att de påverkar människan och miljön i så låg grad som möjligt.
Kiilto värnar om medarbetarnas hälsa, säkerhet och arbetstillfredsställelse. Samtliga medarbetare ska ges både goda möjligheter till och eget ansvar över personlig utveckling och delaktighet. Ledarskap och medarbetarskap ska präglas av öppenhet, förtroende, god etik och ansvarstagande.

Ladda ner och skriv ut