Om oss / Hållbarhet /

Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicy

Vi sätter kunden i fokus. Kunderna ska känna sig trygga med Kiilto som leverantör. Vi ska leverera rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt pris. Genom engagemang, kompetens och samverkan i alla led arbetar vi långsiktigt för att utveckla verksamheten. Vi ska uppfylla de lagar, krav och regler som verksamheten omfattas av samt vara ett långsiktigt hållbart företag vad gäller kvalitet, ekonomi, miljö och arbetsmiljö.

Det övergripande syftet med kvalitets- och miljöarbetet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom vårt verksamhetsområde. Vi ska ständigt förbättra vår miljöprestanda och arbeta förebyggande för att minska verksamhetens inverkan på miljön. Våra produkter, processer och tjänster ska därför så långt som det är tekniskt och ekonomiskt rimligt utformas så att de påverkar människan och miljön i så låg grad som möjligt och med fortsatt fokus på att leverera god kvalitet.

Kiilto värnar om medarbetarnas hälsa, säkerhet och arbetstillfredsställelse. Samtliga medarbetare ska ges både goda möjligheter till och eget ansvar över personlig utveckling och delaktighet. Ledarskap och medarbetarskap ska präglas av öppenhet, förtroende, god etik och ansvarstagande.

Ladda ner och skriv ut