Förberedelser på arbetsplatsen

För att kunna tillmötesgå era önskemål samt som en del i vårt kvalitetssäkringsarbete så är det av stor vikt för båda parter att vi gemensamt går igenom er förväntansbild på oss avseende krav på prestanda, prisbild, tidsram och utförande, bland annat genom ett tidigt platsbesök. Ju tidigare vi kommer in i projektet och ju mer information vi har, desto större möjlighet har vi att kunna leverera en för er så kostnadseffektiv lösning som möjligt inom de tidsramar ni önskar.

Kommunikation och startmöte

Då du har valt oss som leverantör är det dags att gemensamt planera projektets genomförande. Det gör vi i ett uppstartsmöte, uteslutande tillsammans med vår certifierade och utförande entreprenör. Givetvis bevakar vår projektledare tillsammans med vår utförande entreprenör projektet löpande och är aktivt deltagande i de möten som projektet initierar.

Praktiska förberedelser

Det finns ett antal praktiska förutsättningar som är avgörande för slutresultatet. För att uppnå en problemfri och kostnadseffektiv entreprenad utan störningar i tidsplanen och minimera riskerna för ÄTA är det viktigt med dialog och åtgärder kring dessa faktorer. En kort sammanfattning

Före avjämning

 • Tillräckligt torra bjälklag
 • Väderskydd
 • Temperatur
 • Tätning
 • Golvbrunnar
 • Grovstädning

Under avjämning

 • Temperatur
 • Plats för pumpbil
 • Vatten

Efter avjämning

 • Goda uttorkningsförhållanden
 • Temperatur
 • Luftväxling
 • RF

Ta hjälp av checklistan

För att underlätta förberedelserna har vi tagit fram en checklista med handfast information. Din säljare och våra Kiilto Pro Certifierade Entreprenörer hjälper gärna till med tips och råd för att lösa praktiska problem.