EU-förordning höjer säkerheten hos hypokloritprodukter

Kiilto har sökt de nödvändiga produkttillstånden för sina hypokloritprodukter.

Biociderna är kemiska ämnen eller produkter som är till för att ta död på, bekämpa eller göra skadliga organismer ofarliga, förhindra deras verkningar eller begränsa deras förekomst. Exempel på dessa produkter är desinfektionsmedel för huden och ytor, skadedjursbekämpningsmedel och konserveringsmedel. Allmänna verksamma beståndsdelar i desinfektionsmedel är exempelvis etanol, väteperoxid och hypoklorit.

Alla verksamma beståndsdelar som används i desinfektionsprodukter bedöms och godkänns på EU-nivå. År 2012 publicerades biocidförordningen, som sedan 1.9.2013 tillämpas i alla EU:s medlemsländer. Syftet med förordningen är att förenhetliga bestämmelserna om biocider inom EU, säkerställa en hög nivå på skyddet av hälsan och miljön samt skydda människor och miljö mot eventuella risker i anslutning till biocider.

När en verksam beståndsdel har godkänts ska ett produkttillstånd sökas inom en angiven tidsfrist för de produkter där beståndsdelen ingår. För desinfektionsprodukter med hypoklorit som verksam beståndsdel skulle produkttillstånd sökas senast den 1 januari 2019. Försäljningen av produkter för vilka inget produkttillstånd har sökts upphör den 1 juli 2019.

Hypoklorithaltiga desinfektionsprodukter är tillgängliga på vanligt sätt även efter EU-förordningens tidsfrist

Att ansöka om produkttillstånd innebär inte endast ifyllning av en blankett utan en omfattande bedömningshelhet där produkten testas och bedöms ur ett effektivitets-, miljö- och säkerhetsperspektiv. Produkternas effektivitet mot målorganismerna testas i ett utomstående laboratorium med EN-tester, och stabiliteten säkerställs genom långvariga stabilitetstester och -uppföljningar. Säkerheten och miljökonsekvenserna bedöms med hjälp av produktdata och litteraturutredningar som görs av experter. Utöver detta bedömer och godkänner myndigheten alla dokument som hänför sig till användningen av produkten, såsom etiketter, produktdata och säkerhetsinformationsblad. 

Kiilto har sökt produkttillstånd enligt biocidförordningen för alla sina hypoklorithaltiga desinfektionsmedel, så försäljningen av produkterna kommer att fortsätta som vanligt även efter juli. Ansökningsprocessen omfattade följande produkter:

  • Desinfektionsprodukt för livsmedelsindustrin F 261 Kloriitti-Forte
  • Tvättande desinfektionsprodukter för livsmedelsindustrin F 10 HypeF 15 Hite och F 18 Trio
  • Desinfektionsprodukt för sektorn professionell renlighet och hygien Kiilto Hypo Dip
  • Tvättande desinfektionsprodukt för sektorn professionell renlighet och hygien Kiilto Pluschlor

Resultatet är noggrant testade produkter

Ansökan om produkttillstånd är en förutsättning för försäljning av produkter inom EU. I övrigt är försäljningen av hypoklorithaltiga desinfektionsmedel, inklusive genom återförsäljare, förbjuden.

Tillståndsansökan är en stor ansträngning för företaget, både när det gäller arbetsmängd och kostnader. Kiilto har givetvis helt förbundit sig att följa den produktrelaterade lagstiftningen, men beslutet att söka tillstånd var också en del av Kiiltos ansvarsarbete. Genom det här kunde Kiilto hålla kvar tillverkningen av produkterna i Finland samt erbjuda sina kunder högklassiga hypokloritprodukter för desinfektion parallellt med tvättmedel som innehåller den verksamma beståndsdelen.

”Dessutom har vi, som ett resultat av processen med tillståndsansökan, fått än mer testade och bedömda hypokloritprodukter, som vi kan fortsätta att sälja på den nivå som krävs enligt bestämmelserna”, summerar kvalitetschef Teija Hovirinta.