Handhygien och ytrenhet korrelerar sinsemellan

Hygienskötare Raija Uusi-Hakimo vid Kuusiolinna Terveys satsar på ythygien i utvecklingen av sjukhushygienen. Med handhygien kan spridningen av mikrober på ytorna minskas avsevärt.

– För att utveckla ytrengöringsmetoderna tar vi prover på mikrober från olika enheter och jämför deras utveckling. Resultaten intresserar oss, och med kontinuerlig uppföljning blir förbättringarna i de olika enheterna synliga, berättar Uusi-Hakimo.

I sjukhushygien räknas allas insats

Som hygienkontaktpersoner på Kuusiolinna fungerar sjukskötare, hälsovårdare, närvårdare och städare.

I varje enhet utför städarna viktigt hygienarbete i form av städning. Städning har ett viktigt samband med ytrenhet: städning förbättrar hygienen och avskär smittvägar för mikrober.

Det förutsätts också att skötarna och vårdarna ska städa upp efter sig och ta bort alla fläckar ordentligt. Med sina åtgärder deltar var och en i och bidrar till att upprätthålla hygienen i sjukhusmiljön.

Förnuftig användning av skyddshandskar

Skyddshandskar är en väsentlig del av många vårdenheters hygienpraxis. Vid användning av skyddshandskar bör man emellertid komma ihåg att de ska användas på ett sätt som är riskfritt både för den anställda och kunderna.

Mikrober sprider sig i huvudsak från de yttre ytorna av skyddshandskar, och med smutsiga handskar kan man alltså kontaminera omgivningen genom att sprida mikrober från yta till yta. Därför bör man byta skyddshandskar tillräckligt ofta och desinficera händerna ordentligt före och efter användning av handskar. Man bör också undvika onödig användning av skyddshandskar.

 

Hygienskötares tips om säker handhygien

  • Desinficera händerna efter varje patientmöte
  • Använd inga ringar eller armband när du arbetar
  • Håll naglarna korta och rena
  • Använd inte nagellack
  • Se till att huden på händerna är hel och utan sår

 

Ythygien i sjukhus – avskär smittvägarna!

Ytdesinfektion utgör en del av det aseptiska arbetet mellan varje patient och när arbetsdagen är över. Smidiga och arbetssäkra verksamhetsmodeller underlättar det dagliga arbetet avsevärt. En systematiskt och noggrant utförd ytdesinfektion med rätt produkter, tillsammans med en god handhygien, garanterar patientsäkerheten.

Man ska alltid använda skyddshandskar när man använder desinfektionsmedel avsedda för ytor i stället för huden. När desinfektionsmedlet används på rätt sätt och tryggt, överförs sjukdomsalstrare från arbetsmiljön inte till patienten eller vårdpersonalen. De desinfektionsmedel som används för rengöring och underhåll av medicinsk utrustning omfattas av direktivet för medicinsk utrustning (Medical Devices). Dessa produkter känns igen på CE-märkningen på förpackningen och i produktdatabladet, där även beteckningen för det opartiska anmälda organet är angivet. För användaren anger märkningen att desinfektionsmedlet uppfyller kraven och att produkttillverkaren är skyldig att anvisa i säker användning av produkten och se till produktens spårbarhet.

Kiilto utvecklar och tillverkar finländska sjukhushygienprodukter för bekämpning av infektioner i samband med vården. Vårt mål är att hjälpa kunderna att förbättra och upprätthålla en hög hygienstandard i sjukhus och att avskära smittvägarna. Vi samarbetar intensivt med kunderna, myndigheterna och experter i området för att uppnå de bästa lösningarna för förebyggandet av infektioner.