I en sjukhusmiljö är hygienen en gemensam sak

Hygienskötaren på Kuusiolinna Raija Uusi-Hakimo driver ett hygienprogram som hjälper hela organisationen att utvecklas när det gäller hygien. Hon hjälps av Kiiltos produktexpert Kaisa Sairanen vars produktkännedom och kurser hjälper de anställda med att sköta sjukhusets renhet och säkerhet.

I organisationen Kuusiolinna som sköter hälsovården i kommunerna Kuusiokunnat, dvs. Alavo, Kuortane och Etseri, samt Soini, ingår många olika enheter.

Varje enhet på Kuusiolinna har en hygienkontaktperson som har ansvar för att främja saker som gäller hygien inom sitt eget område. Med hjälp av praktiken gör man allt för att säkerställa att alla i hela organisationen vet det som de ska veta om hygien.

 

Vårdslöshet kan ha svåra följder

På akut- och rehabiliteringsavdelningarna är sjukhushygienen systematisk, när sjukdomar som orsakas av virus och mikrober samt följder av dessa sjukdomar är mycket konkret närvarande i det dagliga arbetet. Då är det lätt att uppleva hygienen som viktig.

Hygienen är emellertid precis lika viktig vid profylaktisk vård, till exempel på rådgivningsbyråer. I samband med varje kundkontakt är det viktigt med bra hygien.

Hygienen på hög nivå över hela linjen

När det gäller utvecklingen av Kuusiolinnas hygien anser hygienskötaren Raija Uusi-Hakimo det som speciellt viktigt att var och en i hela organisationen alltid kommer ihåg hur väsentlig hygienen är: resultaten av många personers omsorgsfulla arbete kan omintetgöras av att några få personer inte bryr sig om att följa reglerna för hygien.

– När det gäller hygien är vi precis lika starka som vår svagaste länk. Våra kunder och våra anställda går ofta från enhet till enhet. Det är i allas intresse att hygienen är på samma höga nivå över hela linjen, påpekar Uusi-Hakimo.

Som hygienskötare på Kuusiolinna har Raija Uusi-Hakimo redan utvecklat hygienpraxisen i tre år. I sitt lärdomsprov i samband med studierna kartlade Uusi-Hakimo över hela organisationen hur vanliga försiktighetsåtgärder vidtogs inom hygienen.

Sedan dess har det varit en betydande utveckling: den allmänna kunskapen om hygien har ökat i alla enheterna och de anställda är nu intresserade och medvetna. I gruppen av hygienkontaktpersoner ingår ca 50 anställda. Raija Uusi-Hakimo har varit mycket nöjd med Kiiltos stöd i utvecklingsarbetet.

– Kiilto hjälper och betjänar oss på många olika sätt även med helt praktiska saker. Tillsammans med Kaisa kommer jag igen under den här våren att gå igenom enheterna i mitt område, och vi kommer att testa de desinficerande Deko-tvättanordningarna. Vid sidan om kommer våra enheters hygienkontaktpersoner att få veta mycket nytt om sköljrumsarbete både av hygienskötaren och experten från Kiilto.

Med kurser tillämpar man nya kunskaper på praktiskt arbete

Uusi-Hakimos utvecklingsprogram erbjuder hygienkontaktpersonerna bland annat kurser som genomförs tre gånger om året samt andra inlärningstillfällen som omfattar diskussion med jämställda.

KiiltoCleans produktexpert Kaisa Sairanen är med om att planera och genomföra kurserna. Dessutom ger hon de anställda information till exempel om säkerhetsdatablad och ytrengöring både på plats och per telefon.

– Kurserna bör handla om sådana saker som intresserar och inspirerar deltagarna så att kunskaperna även går fram till enhetens övriga anställda och det praktiska arbetet, anser Uusi-Hakimo.