Inverkan av lösningsmedel och parfymer på inomhusluften

När man vill minska den kemiska belastningen från rengöringsmedel på inomhusluften är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid beståndsdelar som kan avdunsta i luften. Till dessa hör lösningsmedel och parfymer. Det är bra att fästa uppmärksamhet särskilt vid sådana rengöringsmedel för underhållsstädning som används regelbundet. Rengöringsmedel som används sporadiskt har ingen större betydelse för kvaliteten på inomhusluften. Till exempel vaxborttagning som görs en gång om året påverkar inomhusluften endast en kort tid.

Lösningsmedel

Ett lösningsmedel är ett ämne som kan lösa upp ett fast ämne, blanda sig med en vätska eller binda en gas. Resultatet är en slät lösning. Kemisk sett är även vatten ett lösningsmedel. Till exempel socker och salt löser sig i vatten. Vid rengöring löser sig vissa smutstyper i vatten.
 
När det är frågan om lösningsmedel som finns i rengöringsmedel avses dock någon annan vätska än vatten. Lösningsmedel används för att avlägsna sådan icke-vattenlöslig smuts som inte kan avlägsnas med vanliga rengöringsmedel.
 
Det finns olika slags lösningsmedel. Inom kemin talar man om lösningsmedlens polaritet. Förenklat kan man säga att opolära lösningsmedel löser upp hydrofob smuts och polära hydrofil smuts. Man brukar säga att lika löser lika. Vid produktutveckling är det användningsändamålet som avgör vilken typ av lösningsmedel som väljs.
 
Lösningsmedel kan även kategoriseras utifrån kokpunkt eller ångtryck. Ångtrycket anger hur lätt ett lösningsmedel avdunstar. I anknytning till inomhusluft talas det ofta om VOC (volatile organic compounds), dvs. flyktiga organiska föreningar. VOC definieras på två sätt. Flyktiga organiska föreningar har en kokpunkt på < 250 °C eller ett ångtryck på > 0,01 kPa vid 20 °C.
 
Det finns många olika slags lösningsmedel. Utifrån den kemiska strukturen kan lösningsmedel indelas i bland annat följande kategorier: alifatiska kolväten, aromatiska kolväten, klorerade kolväten, alkoholer, glykoletrar, estrar och ketoner. De har olika upplösande egenskaper, och deras användar- och miljösäkerhet varierar.

  • Mineralterpentin eller lacknafta (alifatiskt kolväte) kategoriseras: H304 – Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna; H226 – Brandfarlig vätska och ånga; H336 – Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • Etanol (alkohol) kategoriseras: H225 – Mycket brandfarlig vätska och ånga; H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • 2(2-butoxietoxi)etanol (glykoleter) kategoriseras: H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • Estrar kategoriseras vanligen inte.

Användningen av lösningsmedel inom industrin har rent generellt gått över från kolväten till mer säkra alternativ, som glykoletrar och estrar. Vid städning används lösningsmedel vanligen i specialrengöringsmedel, till exempel fläckborttagningsmedel, etikettborttagningsmedel, vaxborttagningsmedel och avfettningsmedel.
 
I Kiiltos professionella rengöringsmedel används inga kolvätelösningsmedel. De flesta Kiilto-rengöringsmedel för underhållsstädning innehåller inga lösningsmedel alls. Kriterierna för Svanenmärket begränsar användningen av lösningsmedel.
 
Parfymer

Parfymer är blandningar av flera kemiska föreningar. Parfym kan innehålla tiotals olika föreningar. Naturliga doftämnen kan innehålla upp till hundratals olika föreningar. De kemiska föreningarna i parfym är flyktiga, eftersom parfymens syfte är att avge doft. Doftförnimmelsen uppstår när doftmolekylen kommer in i näsan.
 
Parfymernas syfte är att ge olika upplevelser. Ibland används parfym för att dölja obehaglig lukt från andra beståndsdelar. Parfymer kan vara allergiframkallande hos vissa människor. I kosmetikalagstiftningen anges 26 doftföreningar som är kända för att vara allergiframkallande.
 
Användning av parfym i rengöringsmedel är inte nödvändigt med tanke på rengöringsresultatet. Parfym används vanligen för att man vill skapa en doft av ”rent” i det städade rummet. Ibland används parfym för att dölja obehagliga lukter till exempel i toalettutrymmen.
 
Kiilto har minskat användningen av parfymer i sina professionella rengöringsmedel. Parfymer används fortfarande i vissa universalrengöringsmedel, och de flesta finns även i en oparfymerad version. Kriterierna för Svanenmärket begränsar användningen av parfymer och parfymernas sammansättning.